Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 37/NQ- CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 Nghị quyết của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 29/03/2020 Chính phủ
2 số 04/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư ... Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 09/07/2018 Trần Văn Vinh
3 31/2017/NQ-HĐND về việc hỗ trợ CCVC, LĐ HĐ thôi việc theo nguyện vọng Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ CCVC, LĐ HĐ thôi việc theo nguyện vọng 24/10/2017 Trần Văn Vinh
4 25/2017/NQ-HĐND Quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Nghị Quyết Quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 17/07/2017
5 22/2017/NQ-HĐND Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức kinh phí hoạt động của các tổ chức CT-XH cấp xã Nghị quyết Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức kinh phí hoạt động của các tổ chức CT-XH cấp xã, thôn. tổ dân phố 17/07/2017
6 21/2017/NQ-HĐND Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Nghị quyết Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 17/07/2017 Trần Văn Vinh
7 Số: 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 15/06/2017
8 Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 11/05/2017