Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 01-CTr/ĐĐ Chương trình công tác của Đảng đoàn năm 2021 Chương trình công tác của Đảng đoàn năm 2021 06/01/2021 Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh
2 11 /CTr- MTTQ-BTT Công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 Chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 04/01/2021 Nguyễn Tuấn Khanh
3 07/CT-MTTQ-UB Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 28/04/2020 Nguyễn Tuấn Khanh
4 04 /CTr- MTTQ-BTT Công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chương trình Công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 08/01/2020 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
5 26/CTr- MTTQ- BTT Chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 26/01/2018 Nguyễn Tuấn Khanh
6 18 /CTr-MTTQ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ 10/03/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
7 16/CTr-MTTQ-BTT về Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 Chương trình Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 06/03/2017 Nguyễn Xuân Viễn
8 19/CTr-MTTW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;... Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ 19/01/2017 Nguyễn Thiện Nhân
9 09 /CTr-MTTQ-BTT Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Duy Đông