Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 7 văn bản

Chương trình phối hợp 28/CTrPH/UBMTTQ-BDT Công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2022

Chinh trình phối hợp Công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2022

Ngày ban hành: 18/05/2018

Ngày có hiệu lực: 18/05/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương trình phối hợp 253 /CTPH-UBMTTQVN-STP Về việc nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn 2018-2019

Chương trình phối hợp 253 /CTPH-UBMTTQVN-STP Về việc nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn 2018-2019

Ngày ban hành: 14/03/2018

Ngày có hiệu lực: 14/03/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương trình phối hợp 24/CTPH-MTTQ-BVP-ĐPTTH-CTTGTĐT Công tác tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh truyền hình và Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2017-2020

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Công tác tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh truyền hình và Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2017-2020

Ngày ban hành: 28/10/2017

Ngày có hiệu lực: 28/10/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương trình phối hợp 22 /CTrPH-MTTQ-BTG giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giai đoạn 2017-2020

Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, giai đoạn 2017-2020

Ngày ban hành: 24/05/2017

Ngày có hiệu lực: 24/05/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương trình phối hợp 2957/CTrP/UBND-MTTQ: UBND tỉnh phối hợp với MTTQ tỉnh vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2019

UBND tỉnh phối hợp với MTTQ tỉnh vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2019

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày có hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương trình phối hợp 20/CTrPH-MTTQ-TCCTXH triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh"

Chương trình phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh"

Ngày ban hành: 12/04/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương trình phối hợp 17/CTrPH-MTTQ-BATGT về "Vận động Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông" giai đoạn 2016-2021

Chương trình phối hợp " Vận động Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2021

Ngày ban hành: 10/03/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực