Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 5 văn bản

Quyết định Số 740a/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định về việc thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 01/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định Số 2261/QĐ-MTTW Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( nhiệm kỳ 2014-2019)

Quyết định Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( nhiệm kỳ 2014-2019)

Ngày ban hành: 05/11/2018

Ngày có hiệu lực: 05/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 181/QĐ-MTTQ

Quyết định giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của của tổ chức, công dân tại huyện Sông Lô và huyện Tam Đảo

Ngày ban hành: 09/08/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 99/QĐ-MTTQ-BTT

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 30/10/2015

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 100/QĐ-MTTQ-BTT

V/v ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 30/10/2015

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực