Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 7 văn bản

Thông báo 35/TB-MTTQ-BTT Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2020

Thông báo Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2020

Ngày ban hành: 25/11/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 09/TB-MTTQ-BTT Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2019

Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2019

Ngày ban hành: 29/11/2019

Ngày có hiệu lực: 29/11/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo Số: 120/TB-MTTQ-BTT Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2018

Thông báo Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2018

Ngày ban hành: 26/11/2018

Ngày có hiệu lực: 26/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 107 /TB-MTTQ-BTT

Thông báo Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân 6 tháng đầu năm 2018

Ngày ban hành: 25/06/2018

Ngày có hiệu lực: 25/06/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo Số: 97/TB-MTTQ-BTT Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2017

THÔNG BÁO Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2017

Ngày ban hành: 28/11/2017

Ngày có hiệu lực: 28/11/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 73/TB–MTTQ-BTT Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân năm 2016

Thông báo Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân năm 2016

Ngày ban hành: 25/11/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 61/TB–MTTQ-BTT

Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày ban hành: 15/06/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực