Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 9 văn bản

Chương trình 01-CTr/ĐĐ Chương trình công tác của Đảng đoàn năm 2021

Chương trình công tác của Đảng đoàn năm 2021

Ngày ban hành: 06/01/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương trình 11 /CTr- MTTQ-BTT Công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Ngày ban hành: 04/01/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương trình 07/CT-MTTQ-UB Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024

Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương trình 04 /CTr- MTTQ-BTT Công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Chương trình Công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Ngày ban hành: 08/01/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương trình 26/CTr- MTTQ- BTT Chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Ngày ban hành: 26/01/2018

Ngày có hiệu lực: 26/01/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương trình 18 /CTr-MTTQ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

Ngày ban hành: 10/03/2017

Ngày có hiệu lực: 10/03/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương trình 16/CTr-MTTQ-BTT về Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Chương trình Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Ngày ban hành: 06/03/2017

Ngày có hiệu lực: 06/03/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương trình 19/CTr-MTTW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;...

Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

Ngày ban hành: 19/01/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương trình 09 /CTr-MTTQ-BTT

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày ban hành: 13/06/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực