Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 41 văn bản

Kế hoạch Số:159/KH-MTTQ-BTT Tổ chức triển khai phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Kế hoạch Tổ chức triển khai phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 10/06/2019

Ngày có hiệu lực: 10/06/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số: 131-KH/TU

Kế hoạch “Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ngày ban hành: 03/05/2019

Ngày có hiệu lực: 03/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số 77/KH-UBND

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và “Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức viên chức và Nhân Dân” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày ban hành: 02/05/2019

Ngày có hiệu lực: 02/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 151/KH-MTTQ-BTT Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019

Ngày ban hành: 26/03/2019

Ngày có hiệu lực: 26/03/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số 146/KH-MTTQ-BTT Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Ủy ban MTTQ các cấp năm 2019

Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Ủy ban MTTQ các cấp năm 2019

Ngày ban hành: 22/03/2019

Ngày có hiệu lực: 22/03/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số: 143/KH-MTTQ-BTT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2019

KH Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2019

Ngày ban hành: 22/02/2019

Ngày có hiệu lực: 22/02/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số: 142/KH-MTTQ Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

KH Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Ngày ban hành: 22/02/2019

Ngày có hiệu lực: 22/02/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số: 138 /KH- MTTQ- BTT Triển khai Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2024

Kế hoạch Triển khai Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2024

Ngày ban hành: 13/11/2018

Ngày có hiệu lực: 13/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số: 135/KH-MTTQ-BTT Tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

KẾ HOẠCH Tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày ban hành: 01/10/2018

Ngày có hiệu lực: 01/10/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số 4765/KH-UBND Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 29/06/2018

Ngày có hiệu lực: 29/06/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực