Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 21 văn bản

Công văn 605/MTTQ- BTT xây dựng báo cáo công tác Mặt trận năm 2020

Ngày ban hành: 27/10/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 603/MT-BTT hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020

Ngày ban hành: 26/10/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 595/MTTQ-TCTG về việc định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý IV/2020

Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý IV/2020

Ngày ban hành: 22/10/2020

Ngày có hiệu lực: 22/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 582/MTTQ-BTT về việc công bố, thảo luận lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Về việc công bố, thảo luận lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày ban hành: 15/10/2020

Ngày có hiệu lực: 15/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 486 /MTTQ-TCTG về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

Ngày ban hành: 31/07/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn , biểu mẫu xây dựng Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020

Công văn , biểu mẫu xây dựng Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020

Ngày ban hành: 01/06/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn Số: 356/MTTQ-BTT-TG Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý II/2020

Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý II/2020

Ngày ban hành: 20/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 295/MTTQ-BTT V/v Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh …trong cơ sở Giáo dục trên địa bàn tỉnh.

V/v Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh …trong cơ sở Giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Ngày ban hành: 04/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 292 /MTTQ-BTT “V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020”

Về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020”

Ngày ban hành: 28/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 292 /MTTQ-BTT về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020

V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020

Ngày ban hành: 28/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực