Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 2 văn bản

Quy chế Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016

Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW- ĐCT ngày 29/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

Ngày ban hành: 29/03/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quy chế 01/QC/TTHĐND-UBND-ĐĐBQH-UBMTTQVN

Quy chế phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 23/01/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực