Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 67 văn bản

Hướng dẫn 24 /HD-MTTQ-BTT

Hướng dẫn Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn

Ngày ban hành: 20/07/2020

Ngày có hiệu lực: 20/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Số 18 /HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Ngày ban hành: 16/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 16 /HD-MTTQ-BTT về Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày ban hành: 25/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 15/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày ban hành: 12/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 14/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Ngày ban hành: 28/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 13 /HD-MTTQ-BTT về Công tác tuyên truyền biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia; công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020

Công tác tuyên truyền biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia; công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020

Ngày ban hành: 28/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 01. Văn bản sơ kết 05 năm Luật Mặt Trận

Ngày ban hành: 19/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 12 /HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2020

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2020

Ngày ban hành: 14/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 11 /HD-MTTQ-BTT về Công tác Thông tin, tuyên truyền của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Công tác Thông tin, tuyên truyền của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Ngày ban hành: 14/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Số 09/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn thực hiện công tác Dân tộc năm 2020

Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện công tác Dân tộc năm 2020

Ngày ban hành: 10/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực