• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 03/05/2019
Kế hoạch “Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Số ký hiệu Số: 131-KH/TU Ngày ban hành 03/05/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 03/05/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực