• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/01/2017
Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
Số ký hiệu 19/CTr-MTTW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;... Ngày ban hành 19/01/2017
Loại văn bản Chương trình Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Thiện Nhân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực