Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 8 văn bản

Nghị quyết Số 37/NQ- CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

Nghị quyết của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 29/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư ...

Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 09/07/2018

Ngày có hiệu lực: 09/07/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND về việc hỗ trợ CCVC, LĐ HĐ thôi việc theo nguyện vọng

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ CCVC, LĐ HĐ thôi việc theo nguyện vọng

Ngày ban hành: 24/10/2017

Ngày có hiệu lực: 24/10/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND Quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị Quyết Quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 17/07/2017

Ngày có hiệu lực: 17/07/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức kinh phí hoạt động của các tổ chức CT-XH cấp xã

Nghị quyết Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức kinh phí hoạt động của các tổ chức CT-XH cấp xã, thôn. tổ dân phố

Ngày ban hành: 17/07/2017

Ngày có hiệu lực: 17/07/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 17/07/2017

Ngày có hiệu lực: 17/07/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết Số: 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Ngày ban hành: 15/06/2017

Ngày có hiệu lực: 15/06/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 11/05/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực