Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 48 văn bản

Kế hoạch 19/KH-MTTQ-BTT Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Kế hoạch Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Ngày ban hành: 10/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 18/KH-MTTQ-BTT về tuyên truyền, thực hiện phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Tuyên truyền, thực hiện phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Ngày ban hành: 06/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 17/KH-UBND Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 30/01/2020

Ngày có hiệu lực: 30/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 15/KH-MTTQ-BTT về theo dõi, nắm tình hình đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Theo dõi, nắm tình hình đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ngày ban hành: 27/11/2019

Ngày có hiệu lực: 27/11/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Kế hoạch 14 /KH-MTTQ- BTT về kiểm tra công tác Mặt trận năm 2019

Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2019

Ngày ban hành: 11/11/2019

Ngày có hiệu lực: 11/11/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 11 /KH-MTTQ-BTT về Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2019

Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2019

Ngày ban hành: 28/09/2019

Ngày có hiệu lực: 28/09/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 10/KH-BVĐ về tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 (Từ 17/10 đến 18/11/2019)

Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019

Ngày ban hành: 26/09/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số:159/KH-MTTQ-BTT Tổ chức triển khai phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Kế hoạch Tổ chức triển khai phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 10/06/2019

Ngày có hiệu lực: 10/06/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số: 131-KH/TU

Kế hoạch “Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ngày ban hành: 03/05/2019

Ngày có hiệu lực: 03/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số 77/KH-UBND

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và “Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức viên chức và Nhân Dân” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày ban hành: 02/05/2019

Ngày có hiệu lực: 02/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực