Nâng cao chất lượng góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền

Ngày đăng: 25/03/2019  - Lượt xem: 311

Tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 218-QÐ/TW của Bộ Chính trị là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, được nhân dân cả nước đón nhận. Thời gian qua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội ở nhiều địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động góp ý đạt kết quả cụ thể, tạo dấu ấn trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, để hoạt động quan trọng này phát huy hiệu quả hơn nữa, các cơ quan liên quan cần khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Tại tỉnh Thanh Hóa, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền thông qua nhiều hình thức, như: Hội nghị; hòm thư phản ánh; giao ban công tác định kỳ hằng quý giữa thường trực cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể; đối thoại định kỳ, chuyên đề, các cuộc tiếp xúc cử tri... Nhờ vậy, MTTQ và các đoàn thể đã tập hợp được 40.705 lượt ý kiến tham gia góp ý vào quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án, nhất là nội dung liên quan quyền và lợi ích của đông đảo nhân dân, như: Góp ý dự thảo báo cáo đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo nghị quyết HÐND, đề án, kế hoạch của UBND cùng cấp,... Hằng năm, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức góp ý định kỳ vào việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên. Tổng hợp, cung cấp các ý kiến góp ý đến cơ quan, đơn vị, cá nhân được góp ý và thông tin kết quả tiếp thu tới chủ thể góp ý.Thông qua hệ thống tổ chức của mình, thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, tổng hợp những kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân để kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền có giải pháp tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chủ trương, chính sách.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện đối thoại với nhân dân theo quy chế đối thoại; tổ chức đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động, các doanh nghiệp, doanh nhân… nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đầy đủ các chủ trương, chính sách của tỉnh và địa phương; giải quyết kịp thời những băn khoăn, vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, giữ gìn đoàn kết nội bộ và ổn định tình hình cơ sở. MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức thí điểm hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã với nhân dân tại 622/635 xã, phường, thị trấn, thu hút 64.431 người dân tham dự và đã có 6.259 ý kiến tham gia góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền, tập trung một số nhóm vấn đề, như: Công tác cán bộ, về tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức xã; lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, đất đai, thực hiện quy chế dân chủ... Sau khi tiếp nhận ý kiến của MTTQ và các đoàn thể, các cấp ủy đảng, chính quyền đều thể hiện trách nhiệm cao trong xem xét, giải quyết.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, MTTQ các cấp đã phối hợp thường trực HÐND cùng cấp, Ðoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hàng trăm cuộc tiếp xúc của đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp, với hàng nghìn lượt cử tri tham gia; ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp và phản ánh kịp thời đến Quốc hội, với cấp ủy, chính quyền và tại kỳ họp HÐND các cấp. Nhiều ý kiến đã được tiếp thu là cơ sở để các cơ quan nhà nước ban hành các chính sách bảo đảm tính khả thi, phù hợp tình hình ở cơ sở, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức được các cuộc đối thoại theo chuyên đề, đối thoại đột xuất; 100% MTTQ cấp huyện đã tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền cùng cấp tổ chức các hội nghị đối thoại đạt hiệu quả... Ðáng chú ý, cấp tỉnh đã tổ chức được bảy hội nghị, trong đó có bốn hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện nhân dân trong tỉnh. Nội dung các cuộc đối thoại tập trung vào các câu hỏi đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của tỉnh liên quan phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Ðảng; những vấn đề bức xúc đang đặt ra ở cơ sở. Các đại biểu đại diện nhân dân đề nghị làm rõ chủ trương của tỉnh trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; phản ánh về giá bồi thường đất đai còn thấp; nhiều trường hợp đã nộp tiền nhưng chưa được giao đất ở; việc quản lý đất nông trường bất cập... Tỉnh đoàn đã tổ chức hai hội nghị đối thoại giữa đoàn viên, thanh niên với lãnh đạo tỉnh, hai chương trình tọa đàm; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với 500 công nhân lao động… Qua hội nghị, nhiều vấn đề cụ thể, những bức xúc trong nhân dân đã được lắng nghe, được giải quyết, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân…

Từ thực tế tổ chức các hoạt động góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền tại Thanh Hóa, Vĩnh Phúc cho thấy: Nhận thức của cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa thật sự đầy đủ về vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền; chưa quan tâm, tạo điều kiện, tin tưởng giao MTTQ và các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ vận động nhân dân và tổ chức diễn đàn cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ góp ý của một số đoàn thể chính trị - xã hội chưa chủ động; MTTQ cấp xã còn lúng túng khi xác định nội dung, hình thức góp ý, chưa tổ chức cho nhân dân tham gia nhiều ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, đề án của cấp ủy, chính quyền.

Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân chưa thường xuyên. Ðáng chú ý, ở một số nơi, việc tiếp thu, giải quyết và trả lời những ý kiến góp ý của MTTQ và các đoàn thể có việc chưa kịp thời... Ngoài ra, có địa phương tổ chức tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền còn mang tính hình thức. Nhất là việc góp ý đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền còn có biểu hiện né tránh, nể nang. Ở một số đơn vị cơ sở, việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân còn sơ sài, chưa bảo đảm quy trình, nặng về giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, chưa phát huy tính tích cực của nhân dân, huy động ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền.

Để nâng cao hiệu quả công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền, các cơ quan liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, những nội dung phản ánh, kiến nghị, nhất là trong triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn, qua đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp để nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình cơ sở. Nghiêm túc, cầu thị trong tiếp thu các ý kiến góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm cải tiến và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tác giả: PV - Nguồn: nhandan.com.vn - Số lần được xem: 311

Video

Vĩnh Phúc hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
Xem tất cả »


Liên kết website