Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạtu động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày đăng: 27/09/2019  - Lượt xem: 5217

Điều 9, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam quy định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Điều 1. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định: “ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Như vậy, MTTQ Việt Nam là một phần của hệ thống chính trị. Điều này xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, xuất phát từ thể chế chính trị: nước ta là nước dân chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Về truyền thống lịch sử từ khi có Đảng là có Mặt trận. Sau khi giành được chính quyền, Đảng, Chính quyền, Mặt trận là những bộ phận hợp thành hệ thống chính trị. Mặt trận có vai trò, vị trí rất quan trọng, là công cụ để thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã xác định: “MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định hệ thống tổ chức của MTTQ Việt Nam được tổ chức theo cấp hành chính: Trung ương; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh gọi chung là cấp huyện; xã phường, thị trấn gọi chung là cấp xã; dưới cấp xã có Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư do Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã ra quyết định thành lập, có nhiệm kỳ là 5 năm. Cơ cấu của Ban Công tác Mặt trận bao gồm: Một số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã cư trú ở khu dân cư, đại diện chi ủy; người đứng đầu của các chi hội đoàn thể ...; Một số người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, tôn giáo..số lượng từ 7-15 người, gồm Trưởng ban,  Phó ban và các thành viên.

 Ban Công tác Mặt trận(CTMT) được thành lập ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố..(gọi chung là khu dân cư), là tổ chức trong hệ thống chính trị tại cộng đồng dân cư, là mạng lưới nối dài hoạt động của Ủy ban MTTQ cấp xã. Ban CTMT là nơi trực tiếp tập hợp, đoàn kết, vận động mọi người dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, chăm lo và bảo vệ lợi ích của các tầng lớp nhân dân theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là nơi tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng, giám sát và bảo vệ chính quyền, tham gia quản lý xã hội, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và tổ chức thống nhất hành động giữa các chi hội đoàn thể ở khu dân cư góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương, cơ sở.

Tuy không phải là một cấp trong hệ thống tổ chức của Mặt trận, nhưng Ban CTMT khu dân cư lại có nhiệm vụ hết sức quan trọng và mang yếu tố quyết định là tuyên truyền, vận động, tổ chức để nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

Sau khi thực hiện Nghị quyết số  22/2017/NQ-HĐND, ngày 17/7/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, toàn tỉnh có 975 Trưởng Ban CTMT do Bí thư chi bộ kiêm, 161 Trưởng Ban CTMT do Phó Bí thư chi bộ kiêm, 270 Trưởng Ban CTMT là do các chức danh khác ở khu dân cư kiêm nhiệm.

Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò của mình tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, chương trình phối hợp và thống nhất hành động góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia thực hiện đạt kết quả cao; trong đó hoạt động của Ban CTMT ở khu dân cư có vai trò quan trọng.

Dưới sự lãnh đạo của chi ủy, chi bộ các Ban CTMT ở khu dân cư trên toàn tỉnh đã tích cực phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, các chi hội đoàn thể có nhiều đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và các nhiệm vụ của khu dân cư; trực tiếp tham gia giải quyết những vướng mắc nảy sinh ở địa bàn dân cư; thu thập, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình hình dư luận, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với chi ủy chi bộ và Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Phối hợp thực hiện quy chế dân chủ và các hoạt động tự quản ở khu dân cư như: phối hợp với Trưởng thôn tổ chức các hội nghị thôn, tổ dân phố thảo luận và quyết định các công việc của khu dân cư về việc xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, những vấn đề văn hóa – xã hội, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở khu dân cư; bàn biện pháp thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các quyết định của Uỷ ban Nhân dân cấp xã và thực hiện các nghĩa vụ của công dân, nhiệm vụ của cấp trên giao và các quy định của khu dân cư; thảo luận góp ý kiến vào các báo cáo kết quả công tác của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã. Tổ chức hướng dẫn nhân dân bầu trưởng thôn, thành viên Ban Thanh tra nhân dân, thành lập và hướng dẫn hoạt động của Tổ hòa giải, Tổ an ninh, Tổ bảo vệ sản xuất, Tổ liên gia...; tham gia vào việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước làng, bản, thôn, ấp, khu dân cư. Động viên hướng dẫn nhân dân giám sát hoạt động của UBND cấp xã, đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước cư trú trên địa bàn khu dân cư; các cơ sở sản xuất, liên doanh trên địa bàn về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia góp ý cho các dự thảo chính sách, pháp luật theo hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ cấp xã. Phối hợp thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia hòa giải ở cộng đồng dân cư; thực hiện quy ước, hương ước của khu dân cư.

Ban CTMT khu dân cư đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được phát động ở địa phương, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống cống rãnh ở khu dân cư trên dịa bàn tỉnh; cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào“Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” Thường xuyên kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong  tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hương ước, quy ước của khu dân cư, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, chỉnh trang hệ thống cống rãnh, vệ sinh đường làng ngõ xóm, gắn với các mô hình hay, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát huy tình đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự,…, các hoạt động an sinh xã hội ở địa bàn dân cư được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, đã tranh thủ được sự ủng hộ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.. để chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ giống, vốn tư liệu sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2018 còn 2,11%. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hàng năm được tổ chức rộng khắp với nhiều hoạt động phong phú, thực sự là ngày hội của Nhân dân, nhiều khu dân cư vui mừng được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc về tham dự Ngày hội.

Những kết quả hoạt động của Ban CTMT khu dân cư trong những năm qua đã khơi dậy lòng yêu nước, khắc phục khó khăn, phát huy dân chủ và nội lực của cộng đồng mỗi khu dân cư, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những vướng mắc, khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Ban CTMT khu dân cư như số lượng người trong Ban CTMT giảm đáng kể do thực hiện việc giảm số người hoạt động không chuyên trách ở các khu dân cư, sáp nhập khu dân cư…Do vậy, Trưởng Ban CTMT khu dân cư phải kiêm nhiệm nhiều chức danh, chịu sự phân công, chỉ đạo của nhiều tổ chức, phải giải quyết nhiều việc của khu dân cư. Kinh phí hoạt động của Ban CTMT chưa đáp ứng với yêu cầu công việc, phụ cấp của Trưởng Ban CTMT còn thấp đang là hạn chế đến quá trình thực hiện nhiệm vụ

Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp trong tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, các nhiệm vụ chính trị của địa phương lựa chọn triển khai, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ những khó khăn, nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động của MTTQ ở mỗi cấp, nhất là ở cơ sở và Ban CTMT khu dân cư; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và sự đóng góp của các tổ chức thành viên, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận trong tỉnh, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong nhiệm kỳ 2019-2024 cần tập trung một số giải pháp sau:

- Thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò của MTTQ Việt Nam và của Ban CTMT khu dân cư trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

- Thường xuyên kiện toàn, củng cố Ban CTMT, chú trọng mời các cá nhân tiêu biểu trong khu dân cư tham gia Ban CTMT để tăng số lượng thành viên và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban CTMT; xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động, trú trọng phân công nhiệm vụ thành viên Ban CTMT theo dõi, giúp đỡ các hộ nhân dân trong khu dân cư.

- Việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động phải xuất phát từ thực tiễn và phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong từng khu dân cư, đoàn viên, hội viên của từng đoàn thể. Lấy lợi ích chung của khu dân cư làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân làm mục đích, lấy đoàn kết toàn dân làm chìa khóa để thực hiện nâng cao dân trí, dân chủ, dân sinh nhằm huy động sự quyết tâm và tinh thần tự quản, sáng tạo, tự lực, tự cường, khơi dậy tinh thần tự giác, hiến kế, hiến công, huy động mọi nguồn lực và tinh thần trách nhiệm của mọi người dân để xây dựng cộng đồng dân cư;

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mọi công việc phải được thực hiện công khai, minh bạch, phát huy vai trò và huy động sự tham gia của mọi người dân.

- Phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, lực lượng cốt cán trong dân tộc, tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

- Ban CTMT và các chi hội đoàn thể phải chủ động nắm chắc tình hình nhân dân ở khu dân cư, kịp thời phát hiện những vấn đề mâu thuẫn, bức xúc trong đoàn viên, hội viên và nhân dân để đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời, tạo niềm tin và đồng thuận cao trong nhân dân.

- Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết hoạt động của Ban CTMT, qua đó kịp thời chấn chỉnh và đề ra các giải pháp phù hợp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban CTMT ở khu dân cư./.

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 5217

Tin bài cùng chuyên mục

Video

Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp
Xem tất cả »

Liên kết website