Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị ấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 21/05/2020  - Lượt xem: 517

Sáng 21/5/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; các thành viên Hội đồng tư vấn; đại diện các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh; đại diện Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh; một số chuyên gia, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực, đại diện một số dân tộc, chức sắc tôn giáo... trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu khẳng định Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã được Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, nội dung từng phần thể hiện rõ ràng, dễ hiểu, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, phân tích khái quát về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém; chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đưa ra những mục tiêu, định hướng, giải pháp mang tính đột phá, chiến lược nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng bền vững và nâng cao đời sống của người dân, trong đó đặt ra một số chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt 10,5 – 11%. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người  đạt khoảng 150-170 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,8%; đạt 15 bác sỹ/vạn dân, 40 giường bệnh/vạn dân; có ít nhất 1 huyện đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường ở khu vực đô thị đạt 97%, khu vực nông thôn đạt 80%; tỷ lệ che phủ rừng ổn định là 25%...Để đạt các chỉ tiêu này, dự thảo Báo cáo chính trị đã đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. 

Tại hội nghị, có 16 ý kiến tham gia đóng góp tập trung vào chủ đề, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, kết cấu dự thảo báo cáo và từng nội dung lĩnh vực cụ thể. Trong đó đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số câu, từ của chủ đề, một số nội dung dự thảo vừa đảm bảo tính khái quát, vừa cụ thể ở một số ngành, lĩnh vực bảo đảm phù hợp với văn phong của văn kiện trung tâm của Đại hội; rà soát, bổ sung vào báo cáo một số tồn tại, hạn chế nhất là những vấn về liên quan đến công tác cán bộ, sinh hoạt Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và những bài học kinh nghiệm rút ra sau một nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong phần mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đại biểu đề nghị bổ sung nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ, các tổ chức thành viên theo hướng mở rộng dân chủ để lắng nghe, tập hợp đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tạo cơ chế để MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt cần bổ sung, làm rõ một số nội dung cụ thể trong các khâu đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; nghiên cứu bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng con người, nhất là đội ngũ trí thức, các chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng nhân tài; tăng cường công tác quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực nhằm đảm bảo phát triển đồng bộ. Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng thương hiệu và nâng tính cạnh tranh cho các sản phẩm thế mạnh của tỉnh; tăng cường thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phát triển ngành dịch vụ, nông nghiệp gắn với hàm lượng khoa học kỹ thuật cao bảo đảm phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0;

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Các ý kiến góp ý sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp, gửi Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa trình Tỉnh ủy xem xét. Đồng thời, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục thực tốt công tác tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các nội dung dự thảo để Báo cáo chính trị được hoàn thiện, đạt chất lượng cao nhất.

Tác giả: Tin, ảnh: Lê Minh Tiến - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 517

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »