Hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp huyện Yên Lạc trong nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày đăng: 19/07/2019  - Lượt xem: 491

Phát huy truyền thống đoàn kết của quê hương Yên Lạc anh hùng, 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, quan tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động nắm tình hình nhân dân; đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; Thường xuyên triển khai tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, thiết thực; đã cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động.

Kế thừa và phát triển thành quả 20 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã triển khai thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đây là cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong 5 năm qua toàn huyện luôn duy trì khu dân cư văn hóa đạt trên 90%; số gia đình đạt gia đình văn hóa trên 90%; Các đoàn thể chính trị- xã hội triển khai nhiều mô hình như: Hội Phụ nữ với mô hình “Đoạn đường hoa phụ nữ”; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân phát động phong trào tự quản, các đoạn đường tự quản trong khu dân cư và nhiều mô hình khác với những hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình được nhân dân phấn khởi hưởng ứng tham gia.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ huyện đã vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, huy động được nhiều sức người, sức của góp phần đưa huyện Yên Lạc là huyện đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2015 và vinh dự được Chính phủ tặng danh hiệu “Huyện nông thôn mới”, Cờ thi đua trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, tranh thủ được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần xây mới và sửa chữa 281 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 146 con bò sinh sản, 500 xe lăn, 300 xe đạp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, người tàn tật, học sinh nghèo..., nhờ đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 2,03%.

Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận; MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tích cực tham gia và giám sát tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện tốt quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,7%. Công tác tiếp xúc cử tri luôn được MTTQ từ huyện đến cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước, sau các kỳ họp với hơn 85.250 lượt cử tri tham dự; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ và chuyển đến Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp kịp thời giải quyết, trả lời cử tri theo quy định. Thông qua vai trò của MTTQ từ huyện đến xã trong việc chủ trì các cuộc tiếp xúc cử tri và tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự án Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị là một nhiệm vụ quan trọng, trong 5 năm qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã chủ trì tổ chức 487 cuộc giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội...Qua giám sát đã kịp thời kiến nghị cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhà nước và của Nhân dân theo quy định của pháp luật. Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị luôn được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và 100% các xã, thị trấn đối thoại với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Hoạt động đối thoại không ngừng được đổi mới, thực sự tạo nên diễn đàn dân chủ giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Ngoài ra hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận, Tổ hoà giải ở khu dân cư đã phát huy vai trò và uy tín của mình tích cực tham gia công tác giám sát ở cơ sở, hòa giải, giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, góp phần tạo sự ổn định, gắn bó đoàn kết nhân dân trên địa bàn dân cư.

Để đạt được những kết quả như trên, trong quá trình hoạt động, MTTQ huyện Yên Lạc đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thành công của công tác Mặt trận. Thường xuyên thấu suốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong công việc.

Hai là, mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Mặt trận phải lắng nghe, thực sự là người đại diện quyền làm chủ của nhân dân, Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Ba là, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, phải hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình hành động của Mặt trận, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và hướng dẫn của Mặt trận cấp trên để triển khai, thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các nhân tố điển hình, các cách làm hay, sáng tạo trong nhân dân.

Bốn là, MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền và hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên, đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên để tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thành công các chương trình hành động.

Năm là, nêu cao trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ Mặt trận phải là những người tâm huyết, có trách nhiệm, có phẩm chất năng lực tốt, có khả năng vận động, tuyên truyền và triển khai nhiệm vụ công tác tới các tầng lớp nhân dân, phải thực sự là nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

 

 

Tác giả: Nguyễn Khoa Văn- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 491

Tin bài cùng chuyên mục

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »