MTTQ thành phố Vĩnh Yên phát huy sức mạnh đại đoàn kết, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh

Ngày đăng: 26/04/2019  - Lượt xem: 430

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Vĩnh Yên tiếp tục chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định với mức tăng bình quân hàng năm đạt 17,5%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Môi trường đầu tư được cải thiện, bộ mặt đô thị, nông thôn từng bước được đổi mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường đều có những tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và đạt những kết quả quan trọng. Đạt được thành tựu trên là do sự đồng tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, trong đó,phải kể đến vai trò to lớn của MTTQ các cấp đã đoàn kết, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố thi đua học tập, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Vĩnh Yên xanh, sạch, phát triển toàn diện, xứng tầm là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, dưới sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp của chính quyền các cấp, MTTQ các cấp thành phố Vĩnh Yên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, từ đó, phát huy vai trò và tính chủ động của nhân dân trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, sự đồng thuận xã hội ngày càng được nâng cao. Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, MTTQ thành phố Vĩnh Yên đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đề xuất cấp ủy, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

MTTQ các cấp từng bước đổi mới phương thức hoạt động ngày càng gần dân, hướng về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn để triển khai nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” của UBND thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016 - 2021. Nội dung các cuộc vận động được MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp cụ thể hóa, phù hợp với mỗi tổ chức, khu dân cư và vận động nhân dân đăng ký thực hiện. Đến nay, thành phố đã xây dựng, duy trì hoạt động của 267 nhóm nòng cốt, mô hình thực hiện cuộc vận động; xây dựng được 20 tuyến phố văn minh; đã có hơn 91% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, hơn 90% khu dân cư đạt tiêu chí văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,28%.

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp với chính quyền triển khai các hoạt động an sinh xã hội. 5 năm qua, Quỹ "Vì người nghèo” thành phố đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, các đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm của thành phố. Trong nhiệm kỳ, MTTQ và tổ chức thành viên các cấp đã vận động được hàng tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng được 150 nhà cho người nghèo khó khăn về nhà ở; tặng quà Tết, giúp đỡ hộ khó khăn đột xuất, chăm lo cho người nghèo, đoàn viên, hội viên nghèo trên địa bàn với trị giá hàng chục tỷ đồng.

Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 54-QĐ/TU, ngày 3/2/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, MTTQ các cấp thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên, HĐND, các ban xây dựng Đảng, các cơ quan liên quan của Quốc hội, tỉnh, thành phố tham gia 265 cuộc giám sát. MTTQ các cấp thành phố phát huy hiệu quả vai trò giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầuvà cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương.

Thực hiện công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 55-QĐ/TU, ngày 3/2/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 7/6/2016 của Thành ủy Vĩnh Yên, MTTQ các cấp thành phố đã phối hợp với Văn phòng cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức 20 hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố và cơ sở, với 3.600 lượt ngườidân tham gia. Hàng trăm lượt ý kiến đối thoại đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố giải đáp thỏa đáng; tổng hợp hàng chục lượt ý kiến của nhân dân kiến nghị, đối thoại với người đứng đầu với cấp ủy, chính quyền tỉnh trả lời và giải quyết.

MTTQ các cấp thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức 1.860 hội nghị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, thành phố, xã, phường tiếp xúc với cử tri thành phố và xã, phường, khu dân cư, có hơn 200.000 lượt cử tri dự, tham gia góp ý 9.300 lượt ý kiến về các vấn đề nhân dân qua tâm như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đất dịch vụ; thu gom và xử lý rác thải; an toàn giao thông; nước sạch; quản lý đô thị...

Thực hiện Thông tri số 15-TT/TU, ngày 5/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông tri số 13-TT/TU, ngày 28/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Thành ủy đã chỉ đạo phường Hội Hợp tổ chức Đại hội MTTQ điểm cấp xã cho toàntỉnh. Đến hết ngày 13/3/2019, 9/9 xã, phường của thành phố đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ cơ sở, tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội MTTQ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Đó là, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp chưa đa dạng; một số nơi,công tác Mặt trận còn có biểu hiện hành chính hoá; việc nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc huy động nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể còn hạn chế; hoạt động của một số tổ chức thành viên ở cơ sở còn mang tính hình thức…

Nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp thành phố Vĩnh Yên trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới xây dựng thành phố Vĩnh Yên xanh, sạch, phát triển toàn diện. Để làm tốt trọng trách trên, MTTQ các cấp thành phố Vĩnh Yên cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là: MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động, đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo. MTTQ phải là nơi để người dân tin tưởng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đóng góp trí tuệ, công sức để phục vụ sự nghiệp phát triển chung của thành phố. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp thành phố, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác, trong thực hiện các quy định nêu gương.

Hai là: MTTQ các cấp phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, tập trung đoàn kết nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng hạ tầng các thiết chế văn hoá, vui chơi giải trí và nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào tại địa bàn khu dân cư. MTTQ cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm đến các đối tượng nghèo, thành phần yếu thế trong xã hội; tập hợp các lực lượng, thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần thiết thực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố.

Ba là: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp. Tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố; phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Từ đó, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Rà soát, bổ sung và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa các tổ chức thành viên của MTTQ cũng như giữa MTTQ với chính quyền cùng cấp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với cơ sở nhằm đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của tổ chức. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tích cực tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh trong nội bộ nhân dân.

Bốn là: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố giai đoạn 2013 - 2020”. Theo đó, công tác Mặt trận phải không ngừng đổi mới, cán bộ Mặt trận các cấp phải gắn bó, sâu sát với nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. MTTQ thành phố phải chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở, nhất là ở các khu dân cư để đội ngũ cán bộ chuyên trách có khả năng và trình độ tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm là: MTTQ các cấp thành phố tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đồng thời, quan tâm phát hiện, xây dựng các nhân tố điển hình tiên tiến trong các phong trào, qua đó,kịp thời nhân rộng gương người tốt, việc tốt, làm cho các phong trào thi đua ngày càng lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Phạm Hoàng Anh

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên

Tác giả: PV - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 430

Video

Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020
Xem tất cả »