MTTQ huyện Vĩnh Tường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng quê hương giàu mạnh

Ngày đăng: 11/04/2019  - Lượt xem: 432

5 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thực sự là cầu nối, gắn kết mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

Hàng năm, MTTQ bám sát các mục tiêu chính trị, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động,nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kiến nghị của nhân dân với chính quyền để xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lý. Nhờ vậy, đã góp phần hạn chế đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tránh được việc sử dụng biện pháp cưỡng chế, tạo sự đồng thuận, giảm bớt khó khăn trong thực thi chính sách pháp luật, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

MTTQ thường xuyên gặp gỡ, phát huy vai trò của người tiêu biểu, người có uy tín trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua đó, phổ biến những kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay, chia sẻ thông tin đa chiều về tình hình kinh tế - xã hội của huyện, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, nắm bắt diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân; tạo điều kiện để đội ngũ cá nhân tiêu biểu tiếp tục gương mẫu đi đầu, phát huy vai trò hạt nhân trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Mặt trận đã đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức, mà còn thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Đó là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” - nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Vì người nghèo”. Thông qua thực hiện các cuộc vận động đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, nỗ lực phấn đấu giành được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động.

MTTQ đã xây dựng được các mô hình sinh động, tiêu biểu và thiết thực, thu hút sự quan tâm và tham gia thực hiện có hiệu quả của các tầng lớp nhân dân, nhờ đó, các cuộc vận động được triển khai nhanh chóng và lan tỏa đến cơ sở. Tiêu biểu là các mô hình: “Toàn dân đoàn kết bảo vệ môi trường” tại thôn Nội, xã Chấn Hưng; “Con đường bích họa” tại thôn Đình, xã Bồ Sao và nhiều mô hình khác với những hình thức đa dạng, phù hợp với đặc thù của khu dân cư đã tạo nên sự lôi cuốn, sức lan tỏa, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong những năm gần đây, MTTQ và các thành viên đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua MTTQ và các tổ chức thành viên, huyện đã vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng được gần 200 nhà Đại đoàn kết, trao bò sinh sản, sổ tiết kiệm và hàng nghìn suất quà cho 100% hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2017, 2018 với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,31% năm 2015 xuống còn 1,92% vào cuối năm 2018. Đời sống của đại bộ phận nhân dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc.

MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Chủ động tổ chức tốt việc hiệp thương giới thiệu nhân sự bầu đại biểu HĐND các cấp, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn huyện. Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương, đồng thời góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày một đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả, với các nội dung thiết thực, được nhân dân quan tâm, chú trọng vào nâng cao chất lượng, kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát. Phương thức hoạt động được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã động viên, phát huy tính sáng tạo của các đoàn viên, hội viên, xây dựng các mô hình nhân dân tự quản, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ môi trường, phát triển văn hoá, khuyến học, chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn...

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định, MTTQ huyện đã kế tục xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Vĩnh Tường anh hùng, không ngừng phấn đấu và trưởng thành về nhiều mặt; vai trò, vị trí của MTTQ tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống xã hội, mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận với các tầng lớp nhân dân ngày càng được tăng cường.

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là rất quan trọng, đáng phấn khởi, song, so với yêu cầu thực tiễn đòi hỏi thì việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong tình hình mới vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận một cách nghiêm túc, đó là: Công tác nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân còn có lúc, có nơi chưa kịp thời, sâu sát. Công tác vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phát động có nơi còn mang tính hình thức, triển khai hiệu quả chưa cao. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp mặc dù đã có sự đổi mới nhưng chưa mạnh mẽ; công tác phối hợp tuyên truyền, vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa toàn diện, chưa có chiều sâu. Một số nơi, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng chưa thực sự hiệu quả, còn hình thức. Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các ngành, các tổ chức thành viên có lúc chưa nhịp nhàng, đồng bộ.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình hành động Đại hội MTTQ huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và những nhiệm vụ trọng tâm đã được quy định trong các văn bản của Đảng và Nhà nước, gắn với tổ chức thực hiện có kết quả các chương trình, nghị quyết của Huyện ủy. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. MTTQ huyện cần phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư đến toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đưa việc “học tập và làm theo” trở thành công việc tự giác, thường xuyên, có nền nếp, thể hiện trong từng việc làm, từng hành động cụ thể hằng ngày, trong giao tiếp ứng xử, xử lý các mối quan hệ trong công tác và trong cuộc sống.

Hai là, làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy sức mạnh của toàn xã hội thực hiện các chỉ tiêu, phấn đấu đưa huyện về đích nông thôn mới ngay trong năm 2019, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Khắc phục tính hình thức, chạy theo số lượng, đồng thời, nâng cao chất lượng các nội dung của các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp đồng bộ với những giải pháp có tính căn bản, toàn diện; mở rộng các hình thức hỗ trợ hộ nghèo về tư liệu, kinh nghiệm sản xuất, khám chữa bệnh, giúp đỡ học sinh nghèo về điều kiện học tập... để giảm nghèo bền vững.

Ba là, Mặt trận tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền;phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vấn đề mà nhân dân mong đợi.

Bốn là, để đưa chương trình hành động vào cuộc sống, đòi hỏi quan trọng là Mặt trận cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân.

Tác giả: Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 432

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem tất cả »