MTTQ huyện Tam Đảo phát huy vai trò giám sát- phản biện năm 2018

Ngày đăng: 25/03/2019  - Lượt xem: 353

Năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Tam Đảo đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân trong công tác giám sát và phản biện xã hội; góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ huyện tham mưu cho Huyện ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và đổi mới nội dung, hình thức giám sát; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ký kết chương trình công tác giám sát; định hướng cơ sở bám sát vào nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị để xây dựng nội dung, chương trình giám sát gắn với việc phát huy dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Uỷ ban MTTQ huyện chủ trì tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề về hoạt động của Ban quản lý Tây Thiên; giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của các tổ chức, công dân; giám sát thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tinh giản biên chế sắp xếp bộ máy, nghị quyết 22 của HĐND tỉnh tại UBND các xã, thị trấn; giám sát hoạt động thu, chi các khoản đóng góp của học sinh tại Trường THCS Hợp Châu, Trường Tiểu học Đại Đình II, Trường Mầm non Tân Đồng xã Đạo Trù năm học 2017 -2018. Bên cạnh đó, Uỷ  ban MTTQ huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND, Viện kiểm sát huyện tổ chức 12 cuộc giám sát; Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn: Đạo Trù, Tam Quan, Hồ Sơn, Hợp Châu đã chủ trì tổ chức 6 cuộc giám sát các nội dung: giám sát việc xây dựng nhà đại đoàn kết; giám sát lĩnh vực đền bù giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội với người có công; giám sát việc thi chi các khoản đóng góp từ nhân dân phục vụ xây dựng nông thôn mới; giám sát các công trình nông thôn; giám sát xây dựng các nhà trường, nhà văn hóa thôn... Kết quả tổng hợp sau giám sát đã giúp các đơn vị nhìn nhận khách quan những tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục. Cũng qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân được tập hợp và phản hồi với cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết kịp thời; nhiều vấn đề bức xúc được giải quyết, tháo gỡ, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Cùng với hoạt động giám sát, MTTQ các cấp còn tích cực tham gia phản biện xã hội, góp ý vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; các dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tham gia đóng góp các dự thảo, các văn bản về chủ trương, các kế hoạch, quy hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; các báo cáo của Huyện ủy, UBND huyện...

Để tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, trong thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Tam Đảo tiếp tục phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của Quyết định 217–QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện giám sát và phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, nhằm phát huy dân chủ tích cực nhất. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội.

Có thể khẳng định, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp huyện Tam Đảo đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; củng cố lòng tin giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước./.

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem tất cả »