Huyện Vĩnh Tường: Gần 90% xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng: 06/03/2019  - Lượt xem: 357

Huyện Vĩnh Tường là địa phương có nhiều đơn vị hành chính nhất toàn tỉnh với 29 xã, thị trấn. Chính vì vậy, việc được lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội MTTQ điểm cấp huyện là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với MTTQ các cấp trong huyện, đặc biệt là vấn đề đảm bảo tiến độ trong thời gian trước và sau Tết Nguyên Đán. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện tổ chức thành công Đại hội MTTQ các xã, thị trấn hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đề ra.

 

Sau thành công của Đại hội điểm MTTQ Việt Nam thị trấn Tứ Trưng ngày 10/01/2019, tính đến ngày 06/3/2019 huyện Vĩnh Tường đã có 25/29 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội MTTQ đạt 86,2%. Đây là tiền đề, sự chuẩn bị quan trọng để Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Tường dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 4/2019 diễn ra thành công. Trong quá trình chuẩn bị và diễn ra Đại hội, các đơn vị đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch và thực hiện đầy đủ các bước trong qui trình chuẩn bị đại hội; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, vị trí vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Với Chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển”, Đại hội MTTQ Việt Nam các xã thị trấn đã tiến hành đầy đủ các nội dung; thảo luận thông qua báo cáo tổng kết đánh giá kết quả công tác Mặt trận, Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024,  Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2013 – 2018; Tham gia thảo luận góp ý kiến vào Dự thảo Điều lệ Mặt trận ( sửa đổi, bổ xung); Báo cáo chính trị của Đại hội MTTQ Việt Nam huyện; Đồng thời Hiệp thương dân chủ cử Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 – 2024 và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, đoàn kết . Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, cũng là quá trình củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Dự kiến, đại hội MTTQ cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 10/3/2019.

Tác giả: Lỗ Tất Thắng - Nguồn: Ủy ban MTTQ Vĩnh Tường - Số lần được xem: 357

Video

Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020
Xem tất cả »