Mặt trận Tổ quốc các xã: Xuân Lôi (Lập Thạch), Hoàng Lâu (Tam Dương): Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày đăng: 26/01/2019  - Lượt xem: 211

* Ngày 25/1/2019, Ủy ban MTTQ xã Xuân Lôi (Lập Thạch) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhiệm kỳ 2013 – 2018, MTTQ xã Xuân Lôi đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai hiệu quả. MTTQ xã động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được mở rộng và nâng cao chất lượng.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tổ chức phong phú, đa dạng. 5 năm qua, MTTQ đã vận động nhiều nguồn lực xây mới và sửa chữa 23 ngôi nhà cho các gia đình chính sách, trị giá 720 triệu đồng; hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người tàn tật, các gia đình gặp rủi ro vào dịp lễ, Tết... số tiền gần 60 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ xã tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, hướng hoạt động của Mặt trận về thôn dân cư để chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động; phấn đấu 100% thôn dân cư triển khai thực hiện đầy đủ 5 chương trình hành động, hoàn thành 100% chỉ tiêu các cuộc vận động được giao hàng năm; hơn 90% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", các thôn dân cư đạt "Thôn văn hóa"…

Đại hội đã thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và hiệp thương cử 32 đồng chí tham gia BCH Ủy ban MTTQ xã Xuân Lôi, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

* Ngày 25/1/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Hoàng Lâu (Tam Dương) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhiệm kỳ 2013 – 2018, Ủy ban MTTQ xã Hoàng Lâu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thường xuyên.

MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên lồng ghép các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và phong trào xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng cho các phong trào, nâng cao nhận thức và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban MTTQ xã Hoàng Lâu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

MTTQ xã đặt mục tiêu phấn đấu 100% khu dân cư triển khai thực hiện đầy đủ 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hàng năm, tổ chức thành công “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư; có 92% hộ số đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa"; 100% thôn dân cư đạt "Thôn văn hóa"; phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng.

Tác giả: PV - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 211

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 9 2019
Xem tất cả »