Lập Thạch hoàn thành chi trả hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ

Ngày đăng: 19/05/2020  - Lượt xem: 390

Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/QĐ- TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, căn cứ kế hoạch số 73/KH-UBND của UBND tỉnh, UBND huyện Lập Thạch đã kịp thời ban hành Kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác rà soát, lập danh sách và tổ chức chi trả chế độ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc 4 nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đến nay, Huyện Lập Thạch thực hiện chi trả cho hơn 7.000 người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, chi trả hỗ trợ cho 2.160 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện với tổng kinh phí hỗ trợ các đối tượng số tiền hơn 15 tỷ đồng. Trong đó, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội đượchỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020. 

Trong quá trình thực hiện, UBND các cấp đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ , nhất là Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện tốt công tác rà soát và quá trình chi trả nhằm thực hiện đúng, đủ, không bỏ sót đối tượng.

Trong thời gian tới, UBND huyện Lập Thạch tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn  phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm công khai các chính sách để người dân hiểu và thực hiện các bước, quy trình hồ sơ thủ tục đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định. UBND xã cấp thực hiện đơn giản hóa các thủ tục, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tích cực thực hiện tốt công tác rà soát việc lập danh sách đề nghị hỗ trợ và quá trình chi trả hỗ trợ.

Tác giả: Tin: Thanh Hương - Nguồn: Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện Lập Thạch - Số lần được xem: 390

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »