Công tác vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo

Ngày đăng: 13/02/2020  - Lượt xem: 1159

 

Đạo Trù là xã miền núi nằm ở phía Tây Bắc huyện Tam Đảo, có tổng diện tích tự nhiên 7.450,84 ha, có 3.990 hộ /15.779 nhân khẩu, gồm có 2 dân tộc chung sống với nhau trong cộng đồng,  trong đó đồng bào dân tộc Sán dìu chiếm 87,5% còn lại là dân tộc Kinh. Người dân chủ yếu là sản xuất thuần nông, không có nghề phụ truyền thống, xuất phát điểm kinh tế còn thấp, đời sống của đồng bào vẫn còn không ít những khó khăn. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy - UBND xã cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ và nhân dân địa phương, trong những năm qua lĩnh vực kinh tế văn hóa- xã hội đạt được kết quả đáng kích lệ, tốc độ tăng trưởng kinh tế  từng bước được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự ATXH được ổn định, đặc biệt là các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được đồng bào dân tộc trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện đạt hiệu quả cao.


Thực hiện kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc”, Mặt trận Tổ quốc xã bám sát và lựa chọn những việc làm thiết thực để triển khai thực hiện, đồng thời thường xuyên phân công các đồng chí Ban Thường trực, các tổ chức thành viên  triển khai đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, trong hệ thống Mặt trận, đã có nhiều đổi mới trong việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; xây dựng, củng cố tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ.

Đặc biệt, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc tham gia vào các công việc cụ thể xây dựng nông thôn mới với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” giám sát các chính sách “nhân dân được thụ hưởng”, thực hiện “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; đẩy mạnh nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2018 xã Đạo Trù đạt 19/19 tiêu trí nông thôn mới và đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.  

MTTQ xã Đạo Trù đã tăng cường phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tư tưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bằng các phương thức, như: qua hệ thống truyền thanh, phát thanh, các cuộc họp, hội nghị và hệ thống thông tin ở địa phương…;  gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với đồng bào; qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa-văn nghệ, TDTT. Tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên quan tâm xây dựng, chăm lo và thực hiện phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã tham gia vào các công việc chung của thôn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào, nhất là trong các thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp tổ chức các lễ, hội, sự kiện quan trọng của xã và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” nhân dịp ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 hàng năm...

Phối hợp với các tổ chức có liên quan kịp thời biểu dương, tôn vinh những mô hình, điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất phát triển kinh tế vươn lên làm giàu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được phát động ở địa phương.

Để thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, MTTQ xã Đạo Trù đã chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình hiệu quả trong các lĩnh vực về kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng trang trại, đồi rừng... giúp nhau cùng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, các đoàn thể trong xã về việc hỗ trợ vốn, kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, đến nay xã Đạo Trù đã xây dựng được thương hiệu cây Ba kích được thị trường biết đến. Với chuyển đổi đúng hướng, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã vươn lên làm giàu chính đáng từ mảnh đất quê hương. Theo đó, không chỉ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, hiện nay nhiều hộ đã đầu tư nhân rộng mô hình nuôi lợn siêu nạc, lợn rừng, chim bồ câu, nuôi ong mật, cho hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được đông đảo các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số trong xã đồng tình và hưởng ứng, góp phần làm bộ mặt nông thôn miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc và đổi thay đáng kể. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện, 100% hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng điện, 100% thôn có  nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng.

Về y tế, giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe được quan tâm chú trọng, 100% đồng bào dân tộc có thẻ bảo hiểm y tế; 100% con em dân tộc trong độ tuổi đều được đến trường, quốc phòng an ninh được giữ vững, ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Hàng năm, các chính sách, chế độ ưu đãi với các hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng, Chính quyền các cấp quan tâm, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Tăng cường công tác phối hợp triển khai, thực hiện lồng ghép các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đảm bảo ANTT, ATGT, phòng chống TNXH; hoạt động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đắp nghĩa” “Khuyến học, khuyến tài”, các hoạt động cứu trợ... phù hợp với đặc điểm tình hình, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đã tăng cường tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, góp phần đưa chủ trương “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng tiến bộ” vào cuộc sống.

Từ năm 2014 - 2019, quỹ “Vì người nghèo” xã Đạo Trù đã vận động được trên 140 triệu đồng. Cùng với nguồn hỗ trợ của MTTQ tỉnh, huyện và các doanh nghiệp  đã xây mới, sửa chữa nhà ở cho 44 hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở tổng số tiền là 666 triệu đồng, chi hỗ trợ hộ nghèo gia đình gặp khó khăn, quà tết 13 hộ số tiền là 13,1 triệu đồng.

Phối hợp tổ chức các buổi tập huấn, phổ biến chuyển giao áp dụng khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, phân bón cho 3 thôn đặc biệt khó khăn, thôn thuộc diện chính sách 135 chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, từng thôn nhằm động viên ý thức tự vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích đồng bào tích cực đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ nại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Vận động đồng bào giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh; bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan,  xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; hôn nhân cận huyết thống; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

MTTQ xã đã phối hợp hiệu quả với cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị, thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên các lĩnh vực; giảm nghèo, giáo dục, y tế, môi trường và văn hóa, qua đó nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Chủ động tham gia đóng góp ý kiến đề xuất vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của xã. Kịp thời tập hợp ý kiến, kiến nghị chính đáng của đồng bào dân tộc, đặc biệt là Ủy viên Ủy ban MTTQ, Người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số để phản ảnh với Đảng, Nhà nước, các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết những nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của đồng bào.

Trong thời gian tới, để công tác vận động, tập hợp đồng bào dân tộc, MTTQ xã Đạo Trù tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, nhà nước đến đồng bào các dân tộc thiểu số; phát huy tốt vai trò của các Già làng, Trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong vận động nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần quan trọng  vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tác giả: Đàm Thị Sinh - Nguồn: Ủy ban MTTQ xã Đạo Trù - Số lần được xem: 1159

Video

Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020
Xem tất cả »