Danh sách video

  • Vĩnh Phúc hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  • Bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh

  • Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng

  • Cán bộ Mặt trận Tổ quốc học tập và làm theo lời Bác

  • Hội nghị phản biện Dư thảo các quy định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ

  • Hội nghị đối thoại 2017

  • Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc các cấp

  • Mặt trận Tổ quốc tham gia giám sát, phản biện xã hội

  • Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân 6 tháng đầu năm 2017.

  • Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở Phúc Yên


Liên kết website