Danh sách video

  • Cầu nối ý Đảng lòng dân

  • Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ

  • Công tác Mặt trận một năm nhìn lại

  • Gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu

  • MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển mô hình kinh tế mới

  • MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường

  • Kết quả xây dựng nhà Đại đoàn kết huyện Vĩnh Tường

  • Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11

  • Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 9

  • Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 7


Liên kết website