Danh sách video

  • Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc các cấp

  • Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 9

  • Nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

  • Mặt trận Tổ quốc tham gia giám sát, phản biện xã hội

  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

  • Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 7

  • Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân 6 tháng đầu năm 2017.

  • MTTQ huyện Bình Xuyên với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

  • Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở Phúc Yên

  • Giám sát, phản biện xã hội 2


Liên kết website