Danh sách video

  • Giám sát, phản biện xã hội 2

  • Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  • Cán bộ Mặt trận học theo gương Bác

  • Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

  • Hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng

  • Ấm áp những ngôi nhà Đại đoàn kết

  • MTTQ xã Tam Hợp với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh"

  • Vĩnh phúc quan tâm hỗ trợ hộ nghèo

  • Công tác Mặt trận - Một năm nhìn lại (tháng 01/2017)

  • Sức mạnh từ Đại đoàn kết toàn dân tộc


Liên kết website