Danh sách video

  • Gương cán bộ Mặt trận

  • Kết quả xây dựng nhà Đại đoàn kết huyện Vĩnh Tường

  • Hội nghị đối thoại 2017

  • Vĩnh Phúc với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

  • Phúc Yên với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

  • Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017

  • Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11

  • Trưởng ban Công tác Mặt trận được Đảng tin, dân quý

  • Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc các cấp

  • Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 9


Liên kết website