Cuộc thi tìm hiểu “Vĩnh Phúc - 70 năm xây dựng và phát triển”

Ngày đăng: 13/08/2019  - Lượt xem: 557

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh đăng tải Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Vĩnh Phúc - 70 năm xây dựng và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động:

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH- UBND, ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2//1930 - 3/2/2020), 70 năm Ngày thành lập tỉnh (12/2/1950- 12/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020; 

Căn cứ chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1798 - TB/TU, ngày 19/7/2019 về cơ cấu và mức giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu “Vĩnh Phúc - 70 năm xây dựng và phát triển”;

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Vĩnh Phúc - 70 năm xây dựng và phát triển” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và 70 năm Ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950-12/2/2020); là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ tìm hiểu sâu về lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc 70 năm qua.

Góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm của các thế hệ con em Vĩnh Phúc trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc.

Cuộc thi cần được triển khai sâu rộng nhằm tuyên truyền và quảng bá hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc đến các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Việc tổ chức Cuộc thi bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG CUỘC THI

1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập, lao động và công tác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi không được tham gia dự thi.

2. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết.

3. Yêu cầu đối với bài dự thi

Người dự thi trả lời đủ các câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra bằng hình thức viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt trên giấy khổ A4, không giới hạn số trang và hình ảnh minh họa, có đóng bìa.

Bài dự thi không hợp lệ là những bài photocopy, sao chép giống nhau hoặc không trả lời đầy đủ các câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi.

Bài dự thi cần ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, dân tộc, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, Email (nếu có).

4. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Thời gian tổ chức Cuộc thi: Từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2019.

Thời gian các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nộp bài (bài đã được chấm, chọn ở cấp huyện) về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 15/12/2019.

Thời gian tổng kết, trao giải Cuộc thi cấp tỉnh: Dự kiến tháng 01 năm 2020.

5. Nơi nhận bài dự thi

Bài dự thi gửi trực tiếp (hoặc qua đường Bưu điện) về Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đối với bài dự thi của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị ngành dọc và lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên... (không nằm trong hệ thống tổ chức Đảng của tỉnh) nộp về Ban Tuyên giáo cấp huyện nơi cơ quan, đơn vị đặt trụ sở.

Bài dự thi đã được chấm và lựa chọn ở các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực Cuộc thi cấp tỉnh).

6. Cơ cấu, mức giải và hình thức khen thưởng

6.1. Cơ cấu giải: 01 giải đặc biệt, 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba, 10 giải khuyến khích và một số giải phụ (bài dự thi trình bày khoa học, đẹp, sáng tạo; người cao tuổi nhất, người ít tuổi nhất,...).

6.2. Mức giải thưởng

- Giải đặc biệt trị giá: 20.000.000đ

- Giải nhất trị giá: 10.000.000đ

- Giải nhì trị giá: 7.000.000đ

- Giải ba trị giá: 5.000.000đ

- Giải khuyến khích trị giá: 2.000.000đ

- Một số giải thưởng phụ (mỗi giải trị giá 1.000.000đ).

6.3. Hình thức khen thưởng

Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận và giá trị tiền thưởng kèm theo cho các cá nhân đạt giải.

Trao thưởng cho tập thể triển khai thực hiện tốt Cuộc thi.

7. Kinh phí tổ chức Cuộc thi

Kinh phí triển khai cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Vĩnh Phúc - 70 năm xây dựng và phát triển”.

Là cơ quan thường trực, chủ trì tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh; tổ chức phát động, hướng dẫn công tác tuyên truyền về Cuộc thi; tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi cấp tỉnh.

Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy lập dự trù kinh phí thực hiện Cuộc thi cấp tỉnh và tổ chức tổng kết Cuộc thi.

2. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh

Xây dựng Thể lệ Cuộc thi, câu hỏi, gợi ý trả lời câu hỏi Cuộc thi.

Thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi và chỉ đạo Ban Giám khảo tổ chức chấm thi, xét chọn giải thưởng theo cơ cấu.

Được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động, phục vụ Cuộc thi.

3. Văn phòng Tỉnh ủy

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong lập dự trù kinh phí, quyết toán kinh phí và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác để tổ chức tốt Cuộc thi.

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân biết đến Cuộc thi và tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh và các trang thông tin, bản tin của các sở, ngành, huyện, thành phố đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi; tuyên truyền về Cuộc thi.

6. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc

Đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi; triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc thi tại đơn vị mình.

7. Các huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Căn cứ Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thể lệ của Ban Tổ chức Cuộc thi lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Cuộc thi phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Tiến hành tổ chức chấm, lựa chọn những bài dự thi có chất lượng cao để tổ chức trao giải hoặc có hình thức khen thưởng phù hợp; báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi và lựa chọn các bài thi đạt kết quả cao gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản) trước ngày 15/12/2019.

Số lượng cụ thể như sau:

- Các huyện, thành ủy: Mỗi đơn vị lựa chọn 10 bài chất lượng cao.

- Các Đảng ủy trực thuộc: Mỗi đơn vị lựa chọn 5 bài chất lượng cao (riêng Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh: 10 bài).

Trong quá trình tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Vĩnh Phúc - 70 năm xây dựng và phát triển” nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, SĐT: 0211.3861114) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website