Xây dựng người cán bộ MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 17/07/2019  - Lượt xem: 1332

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh trân trọng đăng tải bài viết của đồng chí Vũ Văn Bằng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc:

Đại đoàn kết toàn dân là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác dạy: “Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”. Tư tưởng này mang ý nghĩa chiến lược, góp phần quan trọng trong mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Theo Người thì “Lực lượng đoàn kết của nhân dân là vô địch”, “Dễ 10 lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Hiến pháp 2013 cũng đã quy định “…Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài”, quy định đó phù hợp với ý nguyện của toàn dân. Đó cũng là sứ mệnh lịch sử vẻ vang và đầy khó khăn, thử thách của người làm công tác Mặt trận. Trải qua 89 năm, MTTQ Việt Nam luôn là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân không phân biệt xu hướng chính trị, tín ngưỡng, tôn giáo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng...”và hoạt động Mặt trận luôn phải thể hiện nguyên tắc “Trên vì nước, dưới vì nhà, một là ích nước, hai là lợi dân”. Đồng thời, Người cũng coi công tác cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Nói tới cán bộ Mặt trận là nói tới nguời đi “xây dựng” khối đoàn kết, là hạt nhân đoàn kết.

Thời nhiệm kỳ quaBan Thường trực  Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã rất quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách, vừa có đủ phẩm chất cách mạng và năng lực công tác, để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ Mặt trận trong thời kỳ mới, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã ban hành hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong hệ thống MTTQ Việt Nam; gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XIII; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc ban hành hướng dẫn, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đều triển khai cụ thể nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hướng dẫn công tác Tuyên giáo của MTTQ. Tổ chức nhiều hội nghị cấp tỉnh, cấp huyện và gần100 hội nghị chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ MTTQ cơ sở.

Thực hiện quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI); quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định số 05-QĐ/TU ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã xác định rõ vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt hàng ngày. Tổ chức rà soát, bổ sung quy chế đối với chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu và các tổ chức trong cơ quan, định kỳ kiểm điểm đánh giá, góp ý.

Tổ chức rà soát, bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, người lao động MTTQ các cấp, cụ thể thành các tiêu chí cơ bản để cán bộ, công chức trong hệ thống Mặt trận các cấp tỉnh triển khai thực hiện gồm: Nâng cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật MTTQ Việt Nam, điều lệ MTTQ Việt Nam và quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị; Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; Hết lòng phấn đấu vì lợi ích chung của Tổ quốc, của nhân dân; Có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo; Phát huy tinh thần độc lập dân tộc, tự chủ, tự cường, tăng cường mở rộng tình đoàn kết hữu nghị với bạn bè quốc tế... với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cán bộ hệ thống MTTQ các cấp.

Hàng năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức cho cán bộ, công chức, đảng viên đăng ký học tập và thực hiện làm theo lời Bác, tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách để trở thành người cán bộ, đảng viên tích cực  xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với các tiêu chí thi đua, vị trí việc làm. 6 tháng, 1năm tổ chức đánh giá phân loại và bình xét xếp loại cuối năm. Năm 2018, 100% cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống Mặt trận không có biểu hiện vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII.

Thực hiện Đề án số 01 “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống MTTQ Việt Nam” của Ban Thường trực Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các tổ chức thành viên tăng cường xây dựng, củng cố lực lượng tuyên truyền viên, cộng tác viên, nhóm nòng cốt nắm vững chính sách Mặt trận của Đảng và Nhà nước, đi sâu, đi sát, chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh liên quan đến chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ, MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận thông tin của Nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, qua Uỷ viên uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, qua Ban Công tác Mặt trận; qua các buổi họp dân ở khu dân cư, qua báo cáo của các tổ chức thành viên, qua người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng, qua tiếp nhận đơn thư của công dân… để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời theo dõi, giám sát việc xử lý những ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch phối hợp, tăng cường thời lượng và chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các điển hình về hoạt động, gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu. Chỉ đạo Ban Biên tập Bản tin Công tác Mặt trận, trang Thông tin điện tử Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng chuyên mục tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp xây dựng 10 phóng sự, 35 bài viết về gương cán bộ Mặt trận học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quan tâm, hướng dẫn Mặt trận các cấp phát huy vai trò cán bộ Mặt trận cơ sở, người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, giải quyết tốt các vấn đề khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, xây dựng cộng đồng gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng công tác cán bộ Mặt trận qua việc tiếp tục tổ chức cho cán bộ Mặt trận các cấp đăng ký thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là tiêu chí đánh giá kết quả thi đua hằng năm của các cá nhân và Mặt trận các cấp. Thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, nhất là người đứng đầu. Đồng thời thường xuyên làm tốt công tác gặp mặt, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm mới, sáng tạo hiệu quả của những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở cộng đồng dân cư; tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh ngày càng bền chặt.

Quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới, cụ thể: cán bộ Mặt trận phải luôn hiểu sâu và nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phải có hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực và chuyên sâu một số lĩnh vực chuyên môn, giúp cho cán bộ Mặt trận có khả năng tiếp xúc và làm việc được với nhiều đối tượng, tầng lớp nhân dân; phải có tri thức và am hiểu về các tổ chức thành viên, nắm vững quy chế về phối hợp và thống nhất hành động Mặt trận giữa các tổ chức thành viên; có năng lực vận động, trao đổi, thuyết phục quần chúng.

Tiếp tục tuyên truyền phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, lồng ghép triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất lao động, hội nhập quốc tế”... Tiếp tục làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân, đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình để kịp thời phản ánh với các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương. Mỗi cán bộ Mặt trận cơ sở và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phải là một nhân tố tiêu biểu tích cực nhất trong xây dựng phong trào và củng cố khối đoàn kết trên địa bàn dân cư.

Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, trong đó chú trọng, ưu tiên triển khai giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạnh hiện nay, đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch tạo nguồn đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận theo hướng ổn định lâu dài; phân bổ biên chế cho phù hợp; đồng thời quan tâm hơn đến chế độ chính sách, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Mặt trận, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng đề ra./.

 

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website