Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Ngày đăng: 10/07/2019  - Lượt xem: 1398

Ban Biên tập trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh trân trọng đăng tải bài viết của đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh- Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, nhệm kỳ 2019-2024 tới bạn đọc:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014-2019, trong những năm qua, được sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND, các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên và sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, mở rộng tập hợp các thành phần, dân tộc, tôn giáo, từ đó, làm phong phú về tổ chức và hoạt động, cơ cấu và thành phần của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, đặc biệt là một số địa phương đã thành lập tổ tuyên truyền, vận động nhân dân, trực tiếp tham gia giải quyết những vướng mắc nảy sinh ở cơ sở, nhờ vậy, đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

 

Các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, hướng về khu dân cư, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của nhân dân, đã xây dựng được hơn 400 mô hình hay, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát huy tình đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự… Hoạt động an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, đã tranh thủ được sự ủng hộ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của toàn xã hội để chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ giống, vốn, tư liệu sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2018 còn 2,11%. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hàng năm được tổ chức rộng khắp với nhiều hoạt động phong phú, thực sự là ngày hội của nhân dân, nhiều khu dân cư vui mừng được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnhvề tham dự ngày hội.

MTTQ các cấp đã thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của MTTQ và góp phần vào thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các hội nghị tiếp xúc cử tri và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ngày càng có nhiều tiến bộ và đổi mới. Công tác giám sát, phản biện xã hội dần đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, trong đó, MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức hàng trăm cuộc giám sát và phát huy vai trò giám sát của nhân dân; phối hợp thường xuyên, hiệu quả với HĐND, Đoàn ĐBQH tổ chức giám sát nhiều nội dung, toàn diện trên các lĩnh vực với nhiều hình thức khác nhau, qua đó đã có tác động làm chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật ở các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động đề xuất, tổ chức gần 10 hội nghị phản biện xã hội về dự thảo các văn bản về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chính sách phát triển KT-XH của tỉnh, là kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền đưa ra các quyết định đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã phát huy tốt vai trò trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân ở cấp tỉnh, ở 100% đơn vị cấp huyện và nhiều xã, phường, thị trấn tổ chức được đối thoại định kỳ, đối thoại theo chuyên đề, đối thoại khi có vụ việc phức tạp ở cơ sở… Qua đó đã kịp thời giải quyết những vướng mắc, những vấn đề bức xúc nảy sinh trong nhân dân. MTTQ đã thể hiện rõ nét vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và công tác Mặt trận, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình và có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, hàng năm được Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và xuất sắc toàn diện, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, hoạt động MTTQ các cấp trong tỉnh còn có những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tập hợp, phản ánh kiến nghị của nhân dân, tham gia giải quyết những vướng mắc nảy sinh ở cơ sở.

Với sứ mệnh cao cả là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn dân chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình hành động đề ra, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của MTTQ các cấp, vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân cần có những giải pháp thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu và đồng thuận các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách định hướng phát triển của địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động phải cụ thể, gắn với từng chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên để huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân; đồng thời đi sâu, đi sát với nhân dân, nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, thực sự là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Hai là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đây là cuộc vận động lớn, mang tính toàn dân, toàn diện do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, nhận được sự đồng tình và vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp. Vì vậy, cần triển khai đồng bộ 5 nội dung của cuộc vận động, khơi dậy sự sáng tạo trong nhân dân để có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Bên cạnh đó, cần có giải pháp để thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững; vận động nhân dân xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông…

Ba là: Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nội dung trọng tâm của MTTQ các cấp cần phải được triển khai thực hiện hiệu quả. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội tập trung đi sâu vào những vấn đề nhân dân quan tâm, những vấn đề tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân, chú trọng các cuộc đối thoại theo chuyên đề, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Phối hợp và tăng cường các hoạt động hòa giải ở cơ sở, kịp thời phát hiện và giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư.

Bốn là: Cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các hoạt động của công tác Mặt trận; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, tổ chức tốt việc phân công, hiệp thương phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ các cấp với các tổ chức thành viên; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộ Mặt trận; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Kế thừa truyền thống của MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới; tăng cường xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận cao trong nhân dân để khai thác lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Tác giả: Nguyễn Tuấn Khanh- UV BTV Tỉnh uỷ- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 1398

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website