Sẵn sàng cho Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng: 20/06/2019  - Lượt xem: 727

Thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri 15 của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ tỉnh đang gấp rút chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của Trung ương, của tỉnh và Điều lệ MTTQ.
Các tấm pano được lắp đặt tại nhiều địa điểm để tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp. Ảnh: Dương Chung

 

 

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV có chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận- Phát triển”. Song song với việc chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp xã, cấp huyện, Ủy ban MTTQ tỉnh đã sớm triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ cấp tỉnh. Việc tổ chức đại hội nhằm quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về khối đại đoàn kết và vai trò của MTTQ Việt Nam.

Đây là dịp để MTTQ đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019; làm rõ vai trò tổ chức liên minh chính trị của MTTQ tỉnh trước yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; biểu dương những nhân tố mới, những cách làm hay trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập Ban tổ chức đại hội và các tiểu ban như: Tiểu ban văn kiện - cơ sở vật chất; tiểu ban tuyên truyền và tiểu ban nhân sự. Đến thời điểm này, tiểu ban văn kiện - cơ sở vật chất đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị. Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo văn kiện đã được MTTQ tỉnh tiến hành bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, đảm bảo dân chủ, có sự tham gia rộng rãi của các tổ chức thành viên, cán bộ mặt trận đương nhiệm, các đồng chí lão thành cách mạng và cán bộ mặt trận trong các thời kỳ, các nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý…

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, căn cứ chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh phải xuất phát từ vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, từ thực tiễn hoạt động của MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu nhiệm vụ công tác mặt trận trong tình hình mới; đảm bảo tính kế thừa, phát triển,nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh; đảm bảo về số lượng, cơ cấu hợp lý, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện.

Điểm mới trong công tác nhân sự khóa XIV đó là mở rộng thành phần cá nhân tiêu biểu, trẻ hóa và tăng cường đội ngũ đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, chuyên gia; đảm bảo số ủy viên là người ngoài Đảng tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV đạt từ 25-30%... để Mặt trận thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác mặt trận trong tình hình mới, nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh phải đảm bảo các tiêu chuẩn: Trung thành với Tổ quốc, tán thành mục tiêu tương đồng là xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức MTTQ Việt Nam; có năng lực, uy tín, kinh nghiệm tập hợp, đoàn kết nhân dân và tự nguyện tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh; chấp hành Hiến pháp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam; có tín nhiệm trong các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị -xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội hoặc tầng lớp nhân dân mà mình hoạt động, công tác, cư trú; nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ, có kiến thức và khả năng đóng góp ý kiến với cấp ủy Đảng, chính quyền và mặt trận các cấp trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của MTTQ Việt Nam. Hiện nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hiệp thương với các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân tiêu biểu dự kiến tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền, phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó, tập trung thi đua ái quốc gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thi đua thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của tỉnh; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh,tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện; triển khai có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội nhằm khẳng định và phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…

Tác giả: Hoàng Nga - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 727

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website