Khẳng định khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày đăng: 20/06/2019  - Lượt xem: 367

Đến nay, các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức xong Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa to lớn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam. Việc tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở và cấp huyện là yếu tố quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, chương trình hành động của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh…

Để triển khai tốt công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 15 về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền; tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Căn cứ kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp xã và cấp huyện; tham mưu về công tác nhân sự nhiệm kỳ mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với chính quyền cùng cấp, các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố xây dựng và ban hành các văn kiện phục vụ Đại hội cấp mình, đồng thời hướng dẫn cấp dưới trực tiếp làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội. Về chuẩn bị các văn kiện phục vụ Đại hội, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban Đại hội; với cấp xã thành lập Ban Tổ chức Đại hội.

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, đến ngày 31/3/2019, 100% Ủy ban MTTQ cơ sở tổ chức thành công Đại hội. Công tác nhân sự của Ủy ban MTTQ cấp xã nhiệm kỳ mới có sự chuyển biến. Đã có 4.627 người được hiệp thương cử tham gia Ủy ban MTTQ cấp xã, phù hợp với thực tế của từng địa phương. Trong số Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã, có 24 người tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; 106 người là Đảng ủy viên. Việc tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở chính là điều kiện thuận lợi để chuẩn bị tốt cho đại hội MTTQ cấp huyện.

Sau hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm của tỉnh, MTTQ các huyện, thành phố đã sớm tham mưu với cấp ủy cùng cấp ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời, phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội chu đáo, dân chủ, hiệu quả, đúng tiến độ, đảm bảo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Qua đánh giá về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội, các báo cáo chính trị của MTTQ các huyện, thành phố đã đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm rõ vai trò là tổ chức liên minh chính trị của MTTQ Việt Nam trước yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chương trình hành động của MTTQ nhiệm kỳ mới đã bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, thành phố, các chỉ thị, kết luận của Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn. Kết quả Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024 đã dân chủ hiệp thương cử được 458 đồng chí tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ, trong đó, số ủy viên là nữ chiếm hơn 27%; người ngoài Đảng đạt hơn 27%...

Với cơ cấu thành phần ủy viên, Ủy ban MTTQ các cấp đã thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo Thông tri số 15 của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, cấp ủy các cấp phân công, giới thiệu đồng chí Bí thư hoặc phó Bí thư cấp ủy tham gia Ủy ban MTTQ cùng cấp; phân công đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy làm Bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ và giới thiệu để hiệp thương giữ chức Chủ tịch MTTQ cùng cấp. Trong tổng số 9 Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, thành phố, có 7 đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy.

Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, giúp cán bộ, nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò quan trọng của MTTQ trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tác giả: Hoàng Nga - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 367

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website