Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh

Ngày đăng: 22/03/2019  - Lượt xem: 4788

Trong những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực, chủ động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ hình thức vận động để thu hút ngày càng rộng rãi hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chương trình nhiệm vụ hàng năm của cấp ủy cùng cấp, MTTQ các cấp đã tham mưu với cấp ủy cùng cấp về nội dung, chương trình công tác Mặt trận nói chung, trong đó trọng tâm là đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ động hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng, đồng bộ đến cơ sở, qua đó nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động từng bước có sự đổi mới, phát huy được hiệu quả. Chủ trì ký kết và triển khai thực hiện sâu rộng các chương trình phối hợp với chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội, các sở, ban, ngành về nội dung công tác tuyên truyền, vận động. Hàng năm đều có sơ kết đánh giá, rà soát, bổ sung các chương trình phối hợp cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó nổi bật là chương trình phối hợp tuyên truyền với Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh. Qua đó đã thường xuyên thực hiện thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; phản ánh các hoạt động của MTTQ, đưa tin những gương sáng, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Mặt trận ở cơ sở. Duy trì Chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân”, các phóng sự chuyên trang, đăng tải các tin, các bài phản ánh các mô hình hay, các điển hình tiên tiến trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Tham mưu với cấp ủy cùng cấp về nội dung, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; tập trung tuyên truyền kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; tăng cường đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tổ chức, lực lượng xã hội, kết nạp đoàn viên, hội viên, tổ chức các cuộc gặp mặt, thăm hỏi, tiếp xúc với các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín, lực lượng cốt cán phong trào, cá nhân tiêu biểu tại cộng đồng dân cư…

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai sâu rộng thông qua các hoạt động tự quản; xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước ở cộng đồng dân cư. MTTQ các cấp đã xây dựng được 305 mô hình điểm triển khai thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động, duy trì hoạt động có hiệu quả của trên 1000 nhóm nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện để hoàn thành và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới; thực hiện tốt việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; nhiều địa phương đã xây dựng mô hình Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các chương trình, dự án của địa phương, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở, tiêu biểu là thành phố Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Tường…

Công tác tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp đã trở thành nền nếp và ngày càng đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ được triển khai và thực hiện có hiệu quả, năm 2018, MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức trên 40 cuộc giám sát và khảo sát trên các lĩnh vực. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức 03 hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo các quy định của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về công tác cán bộ, Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2018-2021, Dự thảo Quy định của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Tham gia góp ý gần 20 dự thảo luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

MTTQ cấp xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý, bàn bạc và quyết định những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ ngày càng được chú trọng hơn. Năm 2018, đã tổ chức được 217 cuộc giám sát và kiến nghị xử lý 125 vụ việc. Các tổ hòa giải ở cơ sở ngày càng hoạt động hiệu quả với tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 78%, góp phần giải quyết nhiều mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp tham mưu tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ, theo chuyên đề và đối thoại đột xuất theo Quyết định số 55-QĐ/TU, ngày 03/02/2016 của  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc. Kết quả năm 2018,100% MTTQ cấp huyện phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức các hội nghị đối thoại đạt kết quả tốt, nhiều xã, phường, thị trấn tổ chức tốt các hội nghị đối thoại, đặc biệt thành phố Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Tường có 100% các đơn vị cấp xã tổ chức được đối thoại định kỳ. Qua đó, nhiều vấn đề cụ thể, những bức xúc trong nhân dân đã được lắng nghe, giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp được quan tâm chú trọng. Năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc cấp xã, Ủy viên Uỷ ban MTTQ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền các cấp đối với công tác Mặt trận và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

- Trước hết, các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm; quan tâm lãnh đạo củng cố, kiện toàn xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách của MTTQ các cấp; Đặc biệt là có phương án xây dựng nhân sự cán bộ Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024, theo Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 4/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thông tri số 15-TT/TU ngày 5/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

- Chính quyền các cấp quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, tổ chức giám sát và phản biện xã hội; tổ chức các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. Khi triển khai các chương trình, dự án, cơ chế chính sách, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, UBND có trách nhiệm chỉ đạo các cấp, các ngành cung cấp thông tin kịp thời và phối hợp để MTTQ tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và toàn xã hội.

Hai là: Đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp.

- Uỷ ban MTTQ các cấp cần bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương để phối hợp, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp; lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên, người cao tuổi, già làng, trưởng bản, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ; Phát huy vai trò trực tiếp của Ban Công tác Mặt trận, tổ dân vận, tổ hòa giải ở khu dân cư để tuyên truyền, vận động, giải thích cho Nhân dân

- Đổi mới, nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử và Bản tin Công tác Mặt trận của MTTQ tỉnh; khai thác và phát huy hiệu quả Trang thông tin điện tử, Bản tin của các tổ chức thành viên, các huyện, thành phố và  sở, ngành liên quan. Nâng cao chất lượng tuyên truyền qua các phương tiện trực quan, qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở, qua các ấn phẩm báo chí, tập san...

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”; các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế”...

- Tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh phòng chống tham nhũng; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận và tổ hoà giải ở cơ sở; duy trì công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Thành lập Tổ tuyên truyền, thiết lập mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên của MTTQ các cấp nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và nắm bắt, phản ánh thông tin tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các đơn vị có liên quan giải quyết, nhằm giữ vững sự ổn định chính trị xã hội, đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ba là: MTTQ các cấp tham mưu với cấp ủy cùng cấp tổ chức tốt các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân.

- Ủy ban MTTQ các cấp tăng cường tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại đột xuất, đối thoại chuyên đề theo nhóm đối tượng, theo từng lĩnh vực để tuyên truyền, vận động trực tiếp tới Nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, mới nảy sinh từ cơ sở.

- Chủ động phối hợp với UBND cùng cấp để tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến Nhân dân về chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn bảo đảm thực chất, có hiệu quả, nhằm tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân. Khi cần thiết thì tổ chức đối thoại để tuyên truyền giải thích cho Nhân dân hiểu và ủng hộ, chấp hành thực hiện chủ trương, chính sách của địa phương.

Bốn là: Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ngành, các cơ quan báo chí, truyền thông

- Xây dựng cơ chế phối hợp với chính quyền cùng cấp để cung cấp thông tin đầy đủ về các chương trình, dự án, chính sách phát triển KT-XH trên địa bàn, phối hợp tham gia tuyên truyền, chuyển tải thông tin đầy đủ đến Nhân dân.

- Phối hợp, phân công đoàn viên, hội viên vận động theo từng nhóm đối tượng, nội dung chuyên đề cụ thể đến từng hộ gia đình. Định kỳ tổ chức giao ban công tác tuyên truyền, vận động để vừa tập hợp phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân vừa thống nhất nội dung, biện pháp tuyên truyền.

- Phối hợp chặt chẽ với Đài PT-TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin-Giao tiếp điện tử tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục theo từng chủ đề.

Năm là: Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Mặt trận các cấp

- Ủy ban MTTQ các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy lựa chọn, bố trí cán bộ Mặt trận đủ phẩm chất, năng lực có uy tín thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là chuẩn bị nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. Cần kết hợp giữa xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách với việc mở rộng và tăng cường đội ngũ cán bộ Mặt trận không chuyên trách, thành viên, cộng tác viên của MTTQ các cấp, những người tiêu biểu có tâm huyết, trí tuệ, trình độ, có kinh nghiệm, am hiểu xã hội từ tất cả các thành phần xã hội, các dân tộc, các tôn giáo; lựa chọn, phân công cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, tập huấn để nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...; Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ các cấp./.

Tác giả: Vũ Văn Bằng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 4788

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website