Một số giải pháp phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 04/11/2018  - Lượt xem: 831

Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ hoạt động chuyên trách của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, coi trọng phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động qua đó tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã xây dựng Đề án nhân sự với cơ cấu, thành phần hợp lý, lựa chọn người đảm bảo tính tiêu biểu, tính đại diện và nhiệt tình, tâm huyết với công tác vận động quần chúng, mở rộng thành phần cá nhân tiêu biểu, người ngoài đảng tham gia Ủy ban MTTQ các cấp. Hiện nay, số lượng Ủy viên Ủy ban các cấp là: 5148 vị (trong đó: cấp tỉnh: 74 vị; cấp huyện 459 vị; cấp xã: 4615 vị). Về cơ cấu thành phần Ủy ban MTTQ các cấp gồm: Người đứng đầu tổ chức thành viên: 1526 vị; Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp dưới trực tiếp: 1524; cá nhân tiêu biểu: 1477 vị; cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ: 621 vị. cơ cấu kết hợp: người ngoài đảng: 1381  vị (27%); Nữ:  1405 vị (27,6%).

Ngay sau Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực; Thành lập Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn.

Hàng năm, Ban Thường trực giúp Ủy ban MTTQ các cấp xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện sâu rộng đến cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban trên các lĩnh vực cụ thể như:

Tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên:  các vị Ủy viên ủy ban là người đứng đầu tổ chức thành viên tập trung củng cố, xây dựng tổ chức hội, kiện toàn và duy trì hoạt động các loại hình câu lạc bộ, các nhóm tình nguyện viên; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí  thi đua sôi nổi rộng khắp. Các vị Ủy viên Ủy ban là cá nhân tiêu biểu gương mẫu thực hiện các quy định về xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cước, việc tang, việc lễ hội; các hương ước, quy ước dẫn dắt, hướng dẫn, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các mô hình tự quản, các cuộc vận động, điển hình như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã tích cực tham gia, vận động người dân hiến đất, tiền, công lao động đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 83 xã và 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Huyện Yên Lạc và huyện Bình Xuyên); tích cực tham gia khám chữa bệnh từ thiện, các hoạt động khuyến học, khuyến tài, cứu trợ, nhân đạo từ thiện góp phần quan trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tham gia các đoàn giám sát do MTTQ và các đoàn thể chủ trì như: Giám sát và vận động nhân dân giám sát về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; giam sát về hoạt động của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân, hoạt động của HĐND cấp xã, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…; việc thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC đối với UBND cấp huyện, cấp xã tại 09 huyện, thành, thị… Qua giám sát đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, những khó khăn và kiến nghị giải pháp khắc phục trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật tại địa phương, cơ sở, từng bước góp phần phần hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo niềm tin đối với nhân dân.

Những năm gần đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức được hàng chục hội nghị phản biện thu hút sự quan tâm và phối hợp tham gia của các tổ chức, cơ quan liên quan; tổng hợp được nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của nhiều chuyên gia là Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, được các cơ quan soạn thảo đánh giá cao, đồng tình, tiếp thu như: Dự thảo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030; góp ý, phản biện vào dự thảo đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; Dự thảo Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2018-2021;...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp còn những tồn tại, hạn chế như: Một số ít Ủy viên Ủy ban chưa thật sự tâm huyết, trách nhiệm, chưa tích cực đóng góp những ý kiến, kiến nghị, chất vấn hoặc có tham gia song còn chiếu lệ, chất lượng chưa cao, nhất là việc góp ý kiến về xây dựng tổ chức và hoạt động cũng như xây dựng nội dung, chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ các cấp chưa nhiều. Một số vị Ủy viên Ủy ban chưa thực hiện đầy đủ chế độ hội họp. Việc cung cấp phản ánh về tình hình nhân dân, hoạt động của tổ chức mình hoặc của lĩnh vực mình hoạt động chưa được thường xuyên.

Để phát huy hơn nữa vai trò và đóng góp của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ  các cấp, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là: Xây dựng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với thành phần, số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính đại diện, tính tiêu biểu, tính thiết thực, trên cơ sở làm tốt việc phát hiện, chọn lọc, vận động, thuyết phục họ tham gia Uỷ ban MTTQ các cấp: Thông qua giới thiệu của các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng; Các vị Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp. Trong đó, chủ ý mở rộng cơ cấu Ủy viên Ủy ban là cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực: chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc; những người có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng dân cư; cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi, có phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm, tâm huyết với công tác vận động quần chúng.

Hai là: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cần làm tốt việc xây dựng chương trình thống nhất hành động, đề ra mục tiêu cụ thể, phương thức hoạt động khoa học, nội dung thiết thực, rõ ràng. Từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp, giành nhiều thời gian cho thảo luận, hiệp thương, có thể chia thành các tổ, nhóm thảo luận để tập hợp được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp của các vị Ủy viên Ủy ban... có định hướng nội dung thảo luận.

Ba là: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cung cấp thông tin thường xuyên cho Ủy viên Ủy ban thông qua các hình thức: tổ chức hội nghị tập huấn; mời tham dự các cuộc họp, hội nghị liên quan đến công tác Mặt trận, Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận, Bản tin công tác Mặt trận.

Thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ với Ủy viên Ủy ban là người đứng đầu thành viên tổ chức và các cá nhân tiêu biểu như gặp gỡ trao đổi trực tiếp,  qua điện thoại để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng cũng như ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân để kịp thời báo cáo với cấp ủy cùng cấp và Ủy ban MTTQ cấp trên trực tiếp.

Bốn là: Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi với Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp như: hỗ trợ sinh hoạt phí, công tác phí và các điều kiện cần thiết khác khi tham gia các hoạt động của Mặt trận; thực hiện tốt việc thăm hỏi các thành viên, tập thể và cá nhân tích cực tham gia các hoạt động của Mặt trận.

Năm là: Phát huy tính đại diện, tính tiêu biểu cũng như vai trò, trách nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban trong các hoạt động của MTTQ, cụ thể:

Đối với các Ủy viên Ủy ban đại diện cho thành viên tổ chức và đại diện cho MTTQ cấp dưới trực tiếp có trách nhiệm triển khai nội dung, phần công việc mà tổ chức mình đảm nhận trong chương trình phối hợp và thống nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của tổ chức mình, xác định rõ nội dung trọng tâm, đối tượng, phương pháp tổ chức thực hiện; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng mô hình, điển hình, giúp đỡ về kỹ thuật, giống vốn, bao tiêu sản phẩm...; phát huy dân chủ, vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Đối với Ủy viên Ủy ban là thành viên cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực ngoài việc triển khai các nhiệm vụ như thành viên tổ chức, cần phát huy ảnh hưởng cá nhân của mình, gương mẫu, dẫn dắt, hướng dẫn, tác động cộng đồng dân cư nơi mình hoạt động, công tác hoặc nơi cư trú. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh biết khơi gợi, tạo điều kiện để họ nói lên tiếng nói phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình hình…của các tầng lớp nhân dân mà họ đại diện, đồng thời là đề xuất của họ.

Phối hợp phát huy vai trò của những người uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, các nhân sỹ, trí thức... tại nơi cư trú để thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Thăm hỏi, động viên kịp thời bà con nhân dân trên địa bàn cư trú, nhất là những nơi, những lúc gặp hoàn cảnh khó khăn./.

 

Tác giả: Bạch Quang Toàn - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 831

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website