Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh tình hình tư tưởng của nhân dân

Ngày đăng: 10/09/2018  - Lượt xem: 611

Xác định rõ công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trọng tâm xuyên suốt trong công tác Mặt trận hiện nay, vì vậy, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc luôn coi trọng việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, cập nhập những thông tin chính xác, kịp thời về tình hình nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, đồng thời, chuyển tải những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người dân, làm cho nhân dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi thực hiện, từ đó tạo sự đồng thuận và thống nhất hành động của xã hội.

Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, công tác tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng nhân dân, được MTTQ các cấp triển khai, duy trì nền nếp thông qua các hình thức như: hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, qua Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, qua Ban Công tác Mặt trận; qua các buổi họp dân ở khu dân cư, qua báo cáo của các tổ chức thành viên, qua người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; qua tiếp nhận đơn thư của công dân... Từ năm 2016-2018 (triển khai thực hiện Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT, ngày 5/5/2015 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổng hợp được 31 báo cáo tháng; 10 báo cáo quý (tháng 9/2018) phản ánh tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với Đảng, Nhà nước gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân cùng cấp. Các ý kiến của nhân dân thường tập trung vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khoá XII; về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng các dự án phát triển kinh tế-xã hội, phát triển các khu công nghiệp, đường giao thông; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện chính sách xã hội; tình hình tôn giáo, dân tộc; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân đã được Uỷ ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên tổng hợp và phản ánh đến lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Đây chính là nguồn thông tin phản hồi rất quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn những hạn chế như: Nhận thức, trách nhiệm của một số Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên về công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân còn hạn chế, chưa thấy rõ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác này theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức. Chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, có lúc, có nơi chưa kịp thời và cụ thể những vấn đề bức xúc của nhân dân, nhất là tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề đất đai, tài nguyên, môi trường... Việc thông tin và báo cáo lên cấp trên còn chậm. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân còn nhiều bất cập và thiếu tài liệu phục vụ công tác này. Việc phối hợp giữa Ủy ban MTTQ các cấp với các tổ chức thành viên trong công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân ở một số cơ sở chưa thật chặt chẽ, đồng bộ và kịp thời.

Trong thời gian tới, để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm, tập hợp, phản ảnh tình hình nhân dân và dư luận xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT, ngày 5/5/2015 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Việc nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân phải bảo đảm khách quan, trung thực và mang tính xây dựng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần tăng hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Trong quá trình tập hợp ý kiến của nhân dân cần kết hợp với công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội để nhân dân hiểu và thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sát yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Mở rộng và tăng cường các hình thức thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân, DLXH, thông qua hệ thống tổ chức của Mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội, các tổ chức thành viên, qua các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ, Hội đồng Tư vấn và lực lượng cốt cán phong trào...; mở chuyên mục thu thập ý kiến nhân dân trên Trang Thông tin điện tử Uỷ ban MTTQ tỉnh; thường xuyên theo dõi và nắm tình hình, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân và thông báo kết quả xử lý ý kiến, nguyện vọng của nhân dân của các cấp, các ngành để nhân dân biết và giám sát thực hiện; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân./.

 

 

Tác giả: Thu Hà - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 611

Tin bài cùng chuyên mục

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại
Xem tất cả »


Liên kết website