Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 26/08/2016  - Lượt xem: 2582

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, những năm qua, MTTQ các cấp tỉnhVĩnh Phúc đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực.

 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, bổ sung chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan  trọng  của  cơ  quan định  kỳ  hàng  tháng,  quý gắn với việc liên hệ kiểm điểm, đánh giá về tình hình tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của từng cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên trong tổ chức, đoàn thể các cấp. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai về 06 chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống MTTQ Việt Nam; học tập và thực hiện các nội dung của chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, u gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”;“ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức hàng ngàn buổi học tập chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lồng ghép với các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng cho cán bộ MTTQ hàng năm, các buổi sinh hoạt của hội viên, đoàn viên và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Công tác tuyên truyền, cổ động việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua các hội thi, hội diễn của MTTQ và các đoàn thể tạo nên sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; thông qua tuyên truyền đã giúp cho cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nâng cao nhận thức và hành động, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống mẫu mực, trong sáng, ứng xử văn minh, lịch sự trong làm việc, công tác và tiếp công dân nơi công sở; sâu sát, lắng nghe cơ sở, tận tình trong hướng dẫn, khiêm tốn trong tiếp thu góp ý của cơ sở. Trong công tác và sinh hoạt nội bộ cơ quan đã thể hiện chấp hành tốt giờ giấc làm việc, nội quy, quy chế cơ quan; tiết kiệm trong việc sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, quản lý sử dụng tài chính chặt chẽ theo đúng quy định.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, làm cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở từng địa phương và trên phạm vi toàn tỉnh. MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trong tỉnh đã động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, quan trọng vào việc xây dựng Hiến pháp năm 2013; dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII; đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp… Hiệu quả của các việc làm này đã góp phần làm cho các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các nội dung hoạt động cả MTTQ các cấp sát với nguyện vọng chính đáng của nhân dân; sự gắn bó, trách nhiệm giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng mật thiết hơn.

Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đang đẩy mạnh việc giám sát cán bộ, đảng viên ở cơ sở, từng bước triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo chủ trương của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng vào việc tu dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực phục vụ nhân dân của các cấp uỷ đảng, các cơ quan chính quyền và của cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở, nơi thường xuyên tiếp xúc với nhân dân; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, đến từng địa bàn dân cư, đến từng hộ gia đình để tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng như các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác; quan tâm sâu sắc đến nhiệm vụ vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong xã hội, trong đồng bào các dân tộc thiểu số, trong các vị nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài... để góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua vẫn còn những hạn chế như: Tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm còn chậm, hiệu quả chưa cao. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đăng ký học tập và làm theo ở nhiều nơi vẫn còn hình thức. Việc làm theo chưa trở thành phong trào tự giác, sâu rộng trong đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân…Từ những hạn chế như trên, MTTQ tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Thứ nhất là ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu có tác dụng quyết định hiệu quả thực hiện Chỉ thị. Khi cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, trực tiếp là Bí thư cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự mình gương mẫu học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm, sẽ có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị một cách có hiệu quả. Bên cạnh đó, cần phải có sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sắc của Đảng đoàn, Ban Thường trực với quan điểm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan và trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của Đảng đoàn, cấp ủy chi bộ và Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp.

Thứ hai là thường xuyên tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; hiện nay là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng mà còn là tiêu chí xét hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức hàng năm.

Thứ ba là triển khai học tập và làm theo gương Bác phải gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Trong thời gian tới để việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực sự đi vào cuộc sống, đòi hỏi MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, mỗi Ủy viên Ủy ban MTTQ, hội viên, đoàn viên phải tăng cường học tập, thấm nhuần sâu sắc đạo đức của Người thể hiện qua những hành động hàng ngày trong công tác, lối sống và cách ứng xử. Xây dựng tổ chức Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên ngày càng vững mạnh, thực sự là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền nhân dân, là trung tâm đoàn kết và thống nhất hành động của mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp trong xã hội; đấu tranh có hiệu quả với những hành vi lợi dụng dân chủ, tôn giáo, nhân quyền hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta./.

Video

Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 9 2019 Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024
Xem tất cả »


Liên kết website