Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 17/08/2016  - Lượt xem: 3141

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng (khóa IX), Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, hàng năm MTTQ các cấp đã phối hợp thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá, bình chọn và tổ chức việc bầu chọn người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

MTTQ các cấp trong tỉnh luôn xác định công tác phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do vậy, đã luôn giữ mối liên hệ và đề cao vai trò của Người có uy tín. Thường xuyên  động viên Người có uy tín trong  đồng bào dân tộc thiểu số phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh , giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình như trang phục, tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán tốt đẹp, góp phần dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thói quen không tốt; chống mê tín dị đoan,ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục truyền thống của nhân dân địa phương; tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đạo lạ hoạt động trái phép trên địa bàn... tích cực tham gia phong trào phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường, đền ơn, đáp nghĩa, xây dựng quỹ khuyến học ở địa phương. Các vị Người có uy tín đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số,  đẩy mạnh lao động sản xuất, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tăng cường đoàn kết, tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động,  nhiều vị đã phát huy có hiệu quả là hạt nhân gây dựng tình đoàn kết ở cộng đồng dân cư, giải quyết tốt những mâu thuẫn trong cộng đồng làng bản,  là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tại địa phương; tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách ở địa phương nhất là các chính sách về dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số; giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư…

 Để phát huy vai trò tích cực của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cần có sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền với MTTQ, đoàn thể và các ngành, đồng thời quan tâm thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đối với Người có uy tín nói riêng. Qua công tác tuyên truyền vận động và phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đời sống của đồng bào từng bước được nâng lên, số hộ nghèo hàng năm giảm, 100% số thôn, làng, bản có đường ô tô vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng phục vụ đồng bào, 100% xã có đường, trường, trạm y tế, bưu điện, hầu hết đồng bào được sử dụng điện lưới Quốc gia, số học sinh là con em đồng bào thi đỗ vào trường Đại học, cao đẳng hàng năm đều tăng, nhiều hộ mua sắm và biết sử dụng ti vi, xe máy, ô tô, máy vi tính, mạng viễn thông, các loại thiết bị nghe, nhìn hiện đại…  Trong hoạt động thực tế, nhiều vị Người có uy tín đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục lạc hậu, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.. như: ông Đặng Văn Sinh, ông Dương Trung Sự (thôn Thành Công, xã Lãng Công, huyện Sông Lô), ông Lục Xuân Thu (thôn Quảng Cư, xã Quang Yên, huyện Sông Lô); ông Lưu Thái Quang (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên); ông Đàm Văn Tiến (thôn Tân Lập, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo), bà Lăng Thị Leo (thôn Đồng Bả, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo); ông Hoàng Văn Hai (thôn Đồng Bùa, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo); ông Chu Văn Sông (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên)...

Bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên hướng dẫn MTTQ các cấp hướng mạnh về cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc thiểu số, chú trọng công tác phát huy vai trò Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chính sách, quy định của địa phương, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động và chủ trì, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”; “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới” của tỉnh, đồng thời  nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số trong đời sống sinh hoạt hàng ngày cũng như trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật ở cơ sở, nhất là những chính sách về dân tộc thiểu số và đồng bào dân tộc thiểu số để phản ánh với Đảng, Nhà nước tháo gỡ, điều chỉnh và đưa ra những chính sách mới phù hợp với thực tế với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào dân tộc thiểu số để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục làm tốt công tác phát huy vai trò Người có uy tín, trong thời gian tới, MTTQ các cấp cần thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư tăng cường công tác nắm bắt tình hình, gặp gỡ,tiếp xúc với các vị Người có uy tín trong  đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, trong đó trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9; 85 năm thành lập MTDTTN Việt Nam; tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn, bản, làng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất; Ủy ban MTTQ các cấp tăng cường tổ chức các hoạt động gặp gỡ,tiếp xúc, thăm hỏi, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các vị Già làng, Trưởng bản, Người uy tín có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng, củng cố, giữ gìn khối đại đoàn kết các dân tộc ở địa phương; kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số thông qua lực lượng Người có uy tín để tham mưu, phản ảnh với các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan có liên quan; phối hợp thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với Người có uy tín, quan tâm giới thiệu để các vị là Người có uy tín tham gia Uỷ ban MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể quần chúng; đồng thời phối hợp thực hiện tốt công tác rà soát, bình xét và bầu chọn Người có uy tín hàng năm ngay từ cơ sở./.

Tác giả: Vũ Văn Bằng - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 3141

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website