Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Ngày đăng: 06/01/2016  - Lượt xem: 29969

Năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các ban, ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, học tập và quán triệt thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XI, nội dung của Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi), các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, các Nghị quyết của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Hướng dẫn 01/HD-MTTW-ĐĐ của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư. Đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, thông qua các hoạt động như tổ chức các cuộc gặp mặt đồng bào dân tộc thiểu số, thăm hỏi, tặng quà chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân dịp các ngày Lễ trọng năm 2015. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) được tổ chức trang trọng, có ý nghĩa. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các Đoàn do các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh làm trưởng Đoàn về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân dân tộc tại các khu dân cư thuộc 9 huyện, thị, thành, qua đó lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đồng thời thông tin tình hình kinh tế xã hội của địa phương, của trung ương động viên các tầng lớp nhân dân tích cực lao động động sản xuất thực hiện thắng lợi các mục tiêu của tỉnh đề ra. Ngày hội đã trở thành đợt sinh hoạt văn hóa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng tình làng, nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

MTTQ các cấp trong tỉnh luôn phát huy tốt tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân thamg gia, góp phần chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ... tiếp tục được triển khai thực hiện sâu rộng, tập trung vào xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các nội dung, biện pháp trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực góp phần quan trọng củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 2,5%; trong năm, đã xây dựng được 175 nhà “ Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo với số tiền hỗ trợ 6,3 tỷ đồng; tỷ lệ gia đình đạt “ Gia đình văn hóa” là 80%; có 1.138 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa. Thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và phong trào “Vĩnh Phúc chung tay xây dựng Nông thôn mới”, MTTQ các cấp đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thi công các công trình xây dựng nông thôn mới; tích cực vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất xây dựng giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi, chung sức xây dựng nông thôn mới. Đã duy trì và hướng dẫn thành lập 83 nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm của tỉnh và nhân rộng mô hình nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới tại hầu hết các cơ sở. Qua đó, đã đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.

MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của Ủy viên Uỷ ban MTTQ các cấp, Hội đồng tư vấn, ban tư vấn, nhân sỹ, tri thức, chức sắc, chức việc, tôn giáo, dân tộc, người có uy tín và các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đảng bộ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tổ chức lấy ý kiến tham gia văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cùng cấp, góp ý vào các Dự thảo Luật)... MTTQ các cấp đã phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp, Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hàng trăm cuộc tiếp xúc của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với hàng nghìn lượt cử tri tham gia. Tiếp tục thực hiện Quyết định 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội thống nhất nội dung trình Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, phản biện và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng dựng chính quyền năm 2015, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức trên 200 cuộc giám sát; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến phản biện về Dự thảo “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn năm 2030.

MTTQ tỉnh đẩy mạnh công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp các cơ quan ban ngành triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tập trung vào những vấn đề  lớn, liên quan trực tiếp đến người dân như để tham mưu với Tỉnh ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái cơ cấu cấu ngành nông nghiệp…đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân góp phần phát triển bền vững. Tham mưu với Tỉnh ủy kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận, công tác Mặt trận; củng cố tổ chức bộ máy MTTQ các cấp theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp theo hướng trẻ hóa, chuẩn hóa, đảm bảo yêu cầu trong tình hình mới, đặc biệt cấp cơ sở. Đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế, Chương trình phối hợp công tác giữa MTTQ tỉnh với Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, qua đó tạo điều kiện quan trong MTTQ các cấp hoạt động hiệu quả.

Điểm nổi bật trong năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tốt Hội nghị các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy-HĐND- UBND-Uỷ ban MTTQ tỉnh “Gặp mặt cán bộ MTTQ, các tổ chức thành viên và một số doanh nghiệp các cấp”, nhằm quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị của MTTQ và các tổ chức thành viên và một số doanh nghiệp trong tỉnh, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Đây cũng là năm đánh dấu sự nỗ lực của hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; từng bước triển khai có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Mặt trận vẫn còn một số hạn chế. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới, song có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa toàn diện, chưa có chiều sâu; việc chủ động thực hiện, triển khai các hoạt động giám sát ở một số cấp huyện và cơ sở còn chậm và lúng túng trong lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công phối hợp triển khai thực hiện.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là: tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân; tập trung tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp thu ý kiến và sáng kiến của nhân dân thông qua các buổi gặp gỡ, tiếp xúc và đối thoại với nhân dân.

Hai là: tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, cho gia đình, nêu cao tính cộng đồng và truyền thống nhân ái, tham gia xoá đói giảm nghèo. Trước hết, chuẩn bị mọi điều kiện chăm lo tết Nguyên đán Bính Thân cho người nghèo và gia đình có công với nước một cách thiết thực.

Ba là: động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp 2013; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử, theo dõi, giám sát việc giải quyết các đề nghị chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt việc hiệp thương, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bốn là: tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát dân, hướng về cơ sở, đáp ứng những nguyện vọng và lợi ích chính đáng của dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là những cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp; chú trọng việc phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực sự tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chung.

Bước sang năm 2016, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực sự trở thành nơi để các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, đóng góp khả năng, trí tuệ của mình trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Duy Đông - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 29969

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website