Giới thiệu chung

Ngày đăng: 21/07/2016  - Lượt xem: 15693

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC

 


Trụ sở
Địa chỉ: Phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên.
   Điện thoại: 0211.3860.231; Fax: 0211.3860.231; Email: ubmttq@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC:

Chủ tịch: Nguyễn Tuấn Khanh 
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Viễn
Lĩnh vực phụ trách: Dân chủ pháp luật;  

Phó Chủ tịch: Vũ Văn Bằng 
Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức - Tuyên giáo; Văn phòng

Phó Chủ tịch: Bùi Hữu Hưng
Lĩnh vực phụ trách:  Phong trào

CÁC BAN CHUYÊN MÔN :

Ban Tổ chức - Tuyên giáo:
Ủy viên Thường trực - Trưởng ban Bạch Quang Toàn

Văn phòng:
Ủy viên Thường trực - Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Thuần

Ban Phong trào:                                                                                                                                                                                                                              Ủy viên Thường trực - Trưởng ban Lê Văn Hòa

Ban Dân chủ - Pháp luật                                                                                                                                                                                                                Ủy viên Thường trực - Trưởng ban Lê Minh Tiến