​​

Ban Tổ chức - Dân tộc và Tôn giáo

Họ và tên: Bạch Quang Toàn

Chức vụ: UVTT, Trưởng Ban

Đơn vị: Ban Tổ chức - Dân tộc và Tôn giáo;

Điện thoại di động: 0988922997

Email: toanbq@vinhphuc.gov.vn

Nơi làm việc: Ban Tổ chức

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hà

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Đơn vị: Ban Tổ chức - Dân tộc và Tôn giáo;

Điện thoại di động: 0988164688

Email: hamn3@vinhphuc.gov.vn

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »