​​

Ban Dân chủ pháp luật

Họ và tên: Lê Minh Tiến

Chức vụ: UVTT, Trưởng Ban

Đơn vị: Ban Dân chủ pháp luật;

Điện thoại di động: 0918568689

Email: tienlm@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Đỗ Hoài Thu

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Đơn vị: Ban Dân chủ pháp luật;

Điện thoại di động: 0978696768

Email: thudh@vinhphuc.gov.vn

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »