​​

Lãnh đạo cơ quan

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Khanh

Chức vụ: Chủ tịch

Đơn vị: Lãnh đạo cơ quan;

Email: khanhnt6@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Vũ Văn Bằng

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Đơn vị: Lãnh đạo cơ quan;

Email: bangvv@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Đỗ Thị Ngọc Hân

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Đơn vị: Lãnh đạo cơ quan;

Email: handtn@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Xuân Viễn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Đơn vị: Lãnh đạo cơ quan;

Email: viennx@vinhphuc.gov.vn

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại
Xem tất cả »