​​

Lãnh đạo cơ quan

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Khanh

Chức vụ: Chủ tịch

Đơn vị: Lãnh đạo cơ quan;

Email: khanhnt6@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Vũ Văn Bằng

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Đơn vị: Lãnh đạo cơ quan;

Email: bangvv@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Đỗ Thị Ngọc Hân

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Đơn vị: Lãnh đạo cơ quan;

Email: handtn@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Xuân Viễn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Đơn vị: Lãnh đạo cơ quan;

Email: viennx@vinhphuc.gov.vn

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »