​​

Lãnh đạo cơ quan

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Khanh

Chức vụ: Chủ tịch

Đơn vị: Lãnh đạo cơ quan;

Email: khanhnt6@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Vũ Văn Bằng

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Đơn vị: Lãnh đạo cơ quan;

Email: bangvv@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Đỗ Thị Ngọc Hân

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Đơn vị: Lãnh đạo cơ quan;

Email: handtn@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Xuân Viễn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Đơn vị: Lãnh đạo cơ quan;

Email: viennx@vinhphuc.gov.vn

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »