​​

Ban Phong trào

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Trưởng ban

Đơn vị: Ban Phong trào;

Điện thoại di động: 0912373216

Email: dungnt3@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Bùi Thị Lan Anh

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Đơn vị: Ban Phong trào;

Điện thoại di động: 0985636688

Email: anhbtl@vinhphuc.gov.vn

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại
Xem tất cả »