​​

Ban Phong trào

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Trưởng ban

Đơn vị: Ban Phong trào;

Điện thoại di động: 0912373216

Email: dungnt3@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Bùi Thị Lan Anh

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Đơn vị: Ban Phong trào;

Điện thoại di động: 0985636688

Email: anhbtl@vinhphuc.gov.vn

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »