Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở
07/11/2016
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiêm chỉnh thi hành các quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Xem chi tiết »
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
13/05/2016
Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được diễn ra vào ngày 22/5/2016 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa quan trọng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2016. Cùng với hệ thống chính trị trong tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp tích cực, chủ động tham gia vào các nội dung, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website