Phát huy vai trò của MTTQ tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Ngày đăng: 09/09/2020  - Lượt xem: 103

Tổ chức tuyên truyền về Đại hội Đảng, tổ chức cho Nhân dân tham gia góp ý kiến, thảo luận dự thảo các văn kiện đại hội, tham gia công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp, phát động phong trào thi đua... là những nội dung đang được MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tạo nên thành công cho đại hội Đảng các cấp.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Thực hiện hướng dẫn số 19/HD-MTTW-BTT ngày 02/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 21/02/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam  tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Hướng dẫn 16/HD-MTTQ-BTT ngày 25 tháng 3 năm 2020 nhằm cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV về nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thể hiện trách nhiệm của Mặt trận các cấp đối với tổ chức Đảng. Thông qua việc tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; phát huy quyền, trách nhiệm của mỗi người dân và các tổ chức đoàn thể đối với Đảng, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp.

MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... của đất nước, của tỉnh sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác tuyên truyền được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội. Vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng trên Internet, mạng xã hội. Tuyên truyền qua các hội nghị lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và các xã, phường, thị trấn; Phối hợp với ngành văn hóa tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên pano, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, giải thể thao, hội thao quần chúng chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh.

MTTQ các cấp tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp thông qua các hình thức hội nghị, phiếu lấy ý kiến, qua trang thông tin điện tử, phản ánh trực tiếp… Trong đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ, Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn, cá nhân tiêu biểu, chức sắc tôn giáo… đóng góp vào các văn kiện Đại hội. Thông qua đó phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Các ý kiến tham gia góp ý đã bổ sung, đóng góp thêm nhiều nội dung quan trọng, nhất là đề xuất các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Sau mỗi hội nghị hay hình thức góp ý, các ý kiến đều được MTTQ các cấp tổng hợp, gửi Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa trình cấp ủy xem xét. Qua đó tạo thống nhất về nhận thức, tư tưởng và đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào phương hướng nhiệm vụ xây dựng, phát triển địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh việc tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp MTTQ các cấp trong tỉnh tăng cường nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, sớm phát hiện những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới phát sinh thông qua đội ngũ cán bộ, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ, thành viên Tổ nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội của MTTQ các cấp, các cá nhân tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, tổng hợp báo cáo để phản ánh với cấp ủy, MTTQ cấp trên theo quy định. Đối với những việc tiềm ẩn bức xúc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức đối thoại với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Tham gia công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đề nghị với cấp ủy cùng cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí đồng chí Chủ tịch MTTQ tham gia Thường vụ cấp ủy theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đối với những nơi thực hiện thí điểm chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thì đề nghị Ban Thường vụ cấp ủy xem xét cơ cấu một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tham gia cấp ủy cùng cấp theo Hướng dẫn số 26, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Kết quả sau Đại hội: 100% Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã tham gia cấp ủy, 3/9 huyện, thành phố có Phó chủ tịch MTTQ tham gia cấp ủy; đối với cấp xã: 50/136 (36,7%) Chủ tịch Ủy ban MTTQ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy; 95/136 (69,9%) xã, phường, thị trấn có Phó Chủ tịch MTTQ tham gia cấp ủy.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và trách nhiệm nêu gương ở nơi làm việc và nơi cư trú theo Quy định 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”, để kịp thời phản ánh với cấp ủy và cơ quan có thẩm quyền, góp phần phát hiện, ngăn ngừa vi phạm đạo đức, lối sống ciủa cán bộ, đảng viên, phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, đảm bảo lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy đúng tiêu chuẩn, quy trình theo quy định.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng đã tập trung đẩy mạnh, nâng cao thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã hiệp thương với các tổ chức thành viên để triển khai, nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu dân cư”. Tính đến ngày 14/8/2020 toàn tỉnh đã xây dựng được 480,8km (đạt 96,1% theo đăng ký 500km với tỉnh, 77,8% so với khối lượng tại giao ước thi đua của MTTQ các cấp) và tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng cải tạo tối thiểu đạt 500km trước Đại hội Đảng bộ tỉnh (10/2020).

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác tham gia Đại hội Đảng, trong thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền về thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Tổ chức quán triệt, học tập sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII; xây dựng chương trình hành động của MTTQ các cấp hưởng ứng tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội theo phương châm hướng về cơ sở, bám sát hoạt động địa bàn khu dân cư, gần dân, sát dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin vững chắc của nhân dân với Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là với cấp ủy, chính quyền ở mỗi địa phương, đơn vị.

Tham gia vào chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, hệ thống MTTQ trong toàn tỉnh đã và đang phát huy tốt vai trò trong tuyên truyền, tổ chức và tập hợp ý kiến góp ý của đông đảo quần chúng nhân dân vào dự thảo các văn kiện; tăng cường các hoạt động tạo sự gắn kết; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII./.

Tác giả: Vũ Văn Bằng - Nguồn: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 103

Tin bài cùng chuyên mục

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website