Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ huyện Lập Thạch trong việc nắm bắt, phản ánh tình hình Nhân dân, tham mưu với cấp ủy, chính quyền tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân

Ngày đăng: 19/02/2020  - Lượt xem: 582

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND và sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, kinh tế - xã hội của huyện Lập Thạch luôn có mức tăng trưởng khá, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững ổn định. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện luôn tin t­ưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, mở rộng.

 

Với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Đề án 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” và Đề án số 11 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2024”. Thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ từ huyện đến cơ sở. Tổ chức nắm bắt tình hình nhân dân thông qua phản ánh từ các Uỷ viên Ủy ban MTTQ; qua báo cáo của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; các buổi tiếp xúc cử tri; qua các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với nhân dân và qua các phương tiện thông tin đại chúng… Cán bộ Mặt trận các cấp từ huyện đến cơ sở luôn gần dân, sát dân, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức trao đổi trực tiếp với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và các vấn đề liên quan đến nội dung kiến nghị của nhân dân, không để nhân dân bị lợi dụng, kích động hoặc bị lôi kéo góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại theo Quyết định số 55-QĐ/TU, ngày 03/02/2016 của BTV Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt kết quả tốt. Qua đó, nhiều vấn đề cụ thể, những bức xúc trong nhân dân đã được lắng nghe, được giải quyết, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, giúp nhân dân nắm vững, hiểu rõ và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, công tác nắm bắt, tập hợp tình hình Nhân dân, trên địa bàn huyện Lập Thạch vẫn còn bộc lộ những hạn chế. MTTQ một số xã, thị trấn chưa nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tập hợp, nắm bắt phản ảnh tình hình nhân dân, dư luận xã hội. Việc nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân chưa kịp thời; sự phối hợp của MTTQ với các ngành, tổ chức thành viên chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ; báo cáo tổng hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân còn chưa đầy đủ, chưa kịp thời.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nắm bắt tập hợp, phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội, trong thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Lập Thạch  cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Đề án số 11 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2024”. Coi công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp.

Hai là, xác định nội dung thu thập, nắm bắt tình hình, việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; nắm bắt tình hình, việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên; những vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị đông người và những vấn đề nhân dân quan tâm.

ịnh nội dung thu thập, nắm bắt tình hình, việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; nắm bắt tình hình, việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên; những vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị đông người và những vấn đề nhân dân quan tâm.

Ba là, việc nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân phải bảo đảm  khách quan, trung thực, kịp thời và mang tính xây dựng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Trong quá trình tập hợp ý kiến của Nhân dân cần kết hợp với công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội để Nhân dân hiểu và thực hiện tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bốn là, khi phát hiện những vấn đề quan trọng, những vụ việc phức tạp, đông người, cần chủ động phối hợp với chính quyền cung cấp thông tin ban đầu về quan điểm xử lý; kịp thời tuyên truyền, vận động, thuyết phục và định hướng dư luận; đấu tranh phòng, chống các luận điệu xuyên tạc thông tin, quan điểm sai trái; đề xuất với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Năm là, tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức viên trong công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để có biện pháp tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn huyện./.

Tác giả: Phùng Thế Hải - Nguồn: Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lập Thạch - Số lần được xem: 582

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website