MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; giám sát, đôn đốc giải quyết kiến nghị của công dân

Ngày đăng: 13/02/2020  - Lượt xem: 1019

Đối thoại với Nhân dân  là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy dân chủ, quyền, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, góp phần cụ thể hoá cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quyết định số 55-QĐ/TU ngày 03/02/2016 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trong những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp với Văn phòng cấp ủy, Văn phòng UBND cùng cấp tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân định kỳ, đột xuất theo nhóm nội dung chuyên đề, theo nhóm đối tượng; đưa nội dung tổ chức đối thoại vào chương trình công tác hàng năm, xác định rõ nội dung, đối tượng, địa bàn tổ chức đối thoại, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, việc triển khai các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh; các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, giải quyết quyết đơn thư KNTC của công dân. Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những sáng kiến, kiến nghị của Nhân dân về xây dựng, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của Tỉnh và những vấn đề còn tồn tại, những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện từ cơ sở; những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đồng thời phát huy vai trò của nhân dân trong việc phát hiện, tố giác những cán bộ, đảng viên, công chức có những hành vi tiêu cực.

Thông qua đối thoại, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước được lãnh đạo các cấp truyền đạt trực tiếp đến với các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo sự thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, khó khăn vướng mắc chưa được sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình thực hiện, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền. Nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, để tạo sự đồng thuận của Nhân dân, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp tham mưu, tổ chức 03 hội nghị để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với cán bộ công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp, công nhân lao động ở các khu công nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tại các hội nghị đối thoại các ý kiến phản ánh, đề xuất của các doanh nghiệp liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp còn nhiều và chồng chéo; tình trạng đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, đòi hỏi chi phí “bôi trơn” của một bộ phận cán bộ khi doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính; vấn đề mặt bằng sản xuất, thuế, việc xác nhận các thủ tục về thi đua khen thưởng. Nhiều nhóm vấn đề bức xúc được Nhân dân đối thoại như: Lĩnh vực  quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường, y tế, văn hóa, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, giao thông, công tác phòng, chống tham nhũng. Các vấn đề liên quan đến nhà ở cho CNLĐ, người có thu nhập thấp; việc mở rộng, nâng cấp các tuyến xe buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của công nhân; xây dựng thiết chế Công đoàn và nhà văn hóa công nhân; chế độ bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, ốm đau, thai sản, dưỡng sức sau sinh, tai nạn lao động… được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp trả lời, có những nội dung còn khó khăn, vướng mắc, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành đã được tiếp thu, giao cho các cơ quan, ban, ngành ban hành văn bản, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Sau các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tình hình tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự chuyển biến tích cực; các tầng lớp Nhân dân đều vui mừng và bày tỏ sự tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời cũng hiểu rõ, nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những thuận lợi, khó khăn của địa phương, từ đó thấy được phần trách nhiệm của mình trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Có thể khẳng định, nhờ việc tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân đã tạo được cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và Nhân dân, đồng thời phát huy quyền làm chủ của Nhân dân để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gần dân, do dân, vì dân, thật sự trong sạch, vững mạnh

Thực hiện Quyết định số 217QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì, hiệp thương thống nhất với các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động, tích cực triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội đảm bảo có trọng tâm, thiết thực, tránh chồng chéo, không gây áp lực cho hoạt động của cấp huyện và cơ sở. Tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ, hướng dẫn, đôn đốc MTTQ các cấp lựa chọn nội dung, hình thức giám sát, phản biện xã hội phù hợp trên cơ sở những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm, bức xúc, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả, năm 2019 Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức gần 100 cuộc giám sát, trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 02 Đoàn giám sát tại thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên về việc thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách đảm bảo cho các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và cấp xã; ban hành kế hoạch hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư. Phối hợp và tham gia với Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh tổ chức giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật ở các lĩnh vực của đời sống xã hội; việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thông qua hoạt động giám sát, MTTQ đã phát hiện nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật ở địa phương, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Đặc biệt, thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, định kỳ hàng tháng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia các buổi tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản đôn đốc, tổ chức các đoàn giám sát, làm việc với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố để rà soát nội dung đơn thư KNTC và đôn đốc, kiến nghị giải quyết 14 vụ, việc khiếu nại, kiến nghị của công dân. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị hòa giải, đối thoại với công dân xã Trung Kiên về việc đề nghị “Hủy bỏ Quyết định số 1722/QĐ-CT ngày 24/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Miếu Đức Bà, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc”; làm việc với UBND huyện Lập Thạch để giám sát, đôn đốc giải quyết vụ việc khiếu nại và đề nghị giao đất của bà Phạm Thị Liên ở thôn Phú Cường, xã Hợp Lý và kiến nghị liên quan đến thủ tục giao đất và  cấp GCNQSD đất của bà Doãn Thị Việt ở thôn Hồng Phong, xã Liễn Sơn. Giám sát quá trình giải quyết của UBND huyện Sông Lô về nội dung kiến nghị giải quyết thủ tục cấp đất của bà Nguyễn Thị Định ở thôn Vân Nhưng, xã Tân Lập.

Cùng với việc tham gia tiếp công dân, phối hợp đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của công dân theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tham gia Tổ công tác rà soát, giải quyết các vụ, việc KNTC phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, nhờ đó các vụ việc khiếu kiện kéo dài dần được tháo gỡ. Số lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị giảm, niềm tin của Nhân dân  đối với cấp ủy, chính quyền được tăng cường, củng cố.

Nhìn chung, trong thời gian qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã  thực hiện tốt vai trò nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, tiềm ẩn phức tạp, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền cùng cấp tổ chức tốt các cuộc đối thoại và giám sát thực hiện kết luận sau đối thoại, công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân   thực hiện kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./

 

Tác giả: Nguyễn Xuân Viễn - Nguồn: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1019

Video

Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem tất cả »


Liên kết website