Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc với hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền giai đoạn 2014-2019

Ngày đăng: 17/07/2019  - Lượt xem: 919

Ban biên tập Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh trân trọng đăng tải bài viết của đồng chí Nguyễn Xuân Viễn- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc:
Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được khẳng định trong các nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đã có nhiều nỗ lực cố gắng và chuyển biến tích cực trong công tác phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.

MTTQ các cấp đã thực hiện tốt quyền, trách nhiệm trong việc chủ trì hiệp thương, giới thiệu người tham gia ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp xây dựng chương trình hành động; tổ chức tốt các hội nghị để các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri; vận động nhân dân giám sát và tham gia bầu cử đạt 99%, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã bầu được 06 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 320 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.588 đại biểu HĐND cấp xã có cơ cấu hợp lý, là những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động với nhiều cách làm sáng tạo, hướng về khu dân cư, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của Nhân dân. Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng hơn 2.700 dự thảo văn bản pháp luật và dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, trong đó đã tổng hợp được 78.502 lượt ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) và trên 76.000 lượt ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến hơn 264 nghìn lượt người thông qua nhiều hình thức khác nhau với hơn 2.630 hội nghị, các buổi sinh hoạt chuyên đề của Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể ở khu dân cư.

Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong nhiệm kỳ qua đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm, ngày càng đi vào nền nếp, có tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến trong việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật ở các lĩnh vực trong đời sống xã hội, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân. Kết quả, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét hơn 2.700 văn bản; thành lập hơn 1.000 đoàn giám sát; phối hợp với HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh và các ngành liên quan tổ chức hơn 3.250 cuộc giám sát, thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết về các cơ chế, chính sách phát triển KT-XH trình HĐND tỉnh thông qua (trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức gần 70 cuộc, phối hợp tham gia 175 cuộc) về các lĩnh vực: chính sách đối với người có công với cách mạng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; việc quản lý, sử dụng các nguồn huy động sự đóng góp của nhân dân; vệ sinh an toàn thực phẩm; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên... Thông qua hoạt động giám sát, MTTQ đã phát hiện nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật ở địa phương, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Thông qua hoạt động phản biện xã hội, MTTQ các cấp đã tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương và những chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức góp ý, phản biện hơn 1.100 văn bản, trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động đề xuất, tổ chức gần 10 hội nghị phản phiện xã hội về dự thảo các văn bản về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chính sách phát triển KT-XH của tỉnh, thông qua đó đã tổng hợp được nhiều ý kiến phản biện có giá trị khoa học, thực tiễn, là kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền đưa ra các quyết định đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Hoạt động tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ngày càng có nhiều tiến bộ và đổi mới. MTTQ đã phối hợp tổ chức hơn 5.700 hội nghị tiếp xúc cử tri, tổng hợp hơn 18.000 lượt ý kiến, kiến nghị, những vấn đề xã hội bức xúc của cử tri và nhân dân để kịp thời phản ánh tới Đảng, Nhà nước, tại các kỳ họp Quốc hội, HĐND, UBND và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã phát huy tốt vai trò trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với Nhân dân ở cấp tỉnh, 9/9 đơn vị cấp huyện và nhiều địa phương có 100% xã, phường, thị trấn tổ chức đối thoại định kỳ, đối thoại theo chuyên đề, đối thoại khi có vụ việc phức tạp ở cơ sở. Trong đó, cấp tỉnh đã tổ chức đối thoại được 8 hội nghị để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại trực tiếp với công nhân lao động, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó đã kịp thời giải quyết những vướng mắc, những vấn đề bức xúc nảy sinh trong Nhân dân, khẳng định vai trò MTTQ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Thực hiện Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Ủy ban MTTQ cấp cơ sở đã chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý, bàn bạc của Nhân dân, thực hiện công khai các chính sách phát triển KT-XH của địa phương; hướng dẫn, tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố; hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngày càng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Phối hợp tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và tham gia tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Tổ chức khảo sát sự trải nghiệm và đánh giá của người dân về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tại 12 thôn, thuộc 6 xã của 03 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh, đây là kênh thông tin quan trọng, làm cơ sở để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nghiên cứu, ban hành chính sách nhằm đổi mới, nâng cao công tác Mặt trận, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng các dịch vụ công. Tiếp tục kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với gần 3.500 cuộc giám sát, qua đó kiến nghị chính quyền cơ sở xử lý nhiều vụ việc sai phạm, góp phần làm minh bạch quản lý vốn, tài sản của nhà nước và các công trình, dự án đầu tư tại cộng đồng; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng của 1.386 Tổ hòa giải ở cơ sở với 6.780 hòa giải viên, trong đó chỉ đạo xây dựng 09 mô hình điểm cấp tỉnh về công tác hòa giải ở các huyện, thành phố. Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phát huy vai trò và uy tín của mình tích cực phối hợp với Tổ hòa giải tham gia hòa giải gần 5.200 vụ, việc mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, với tỷ lệ hòa giải thành đạt tỷ lệ hơn 77%; vận động nhân dân tham gia xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư, góp phần tạo sự ổn định, gắn bó đoàn kết nhân dân trên địa bàn dân cư.

Hoạt động phối hợp giữa MTTQ với chính quyền và các cấp, các ngành trong tỉnh về công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, có sự phân công phối hợp rõ trách nhiệm, rõ chủ thể, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp công tác số 01/QC/TTHĐND-UBND-ĐĐBQH-UBMTTQVN quy định chế độ phối hợp trong hoạt động tham gia xây dựng pháp luật, văn bản qui phạm pháp luật của tỉnh, hoạt động TXCT, tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát, thực hiện yêu cầu kiến nghị sau giám sát và cử đại diện tham dự các kỳ họp của mỗi bên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vẫn còn hạn chế, nhất là ở một số cơ sở còn chưa rõ nét, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, chưa huy động và phát huy được vai trò chủ động giám sát của nhân dân, nhiều nơi MTTQ còn né tránh, ngại va chạm. Một số nơi cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động GSPBXH; công tác phối hợp giữa MTTQ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức các cuộc giám sát ở một số nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; ở một số nơi, việc nắm bắt tình hình và tham gia giải quyết những bức xúc nảy sinh ở cơ sở chưa kịp thời. Đội ngũ cán bộ của Mặt trận còn nhiều hạn chế về trình độ và năng lực công tác, kinh phí dành cho hoạt động GSPBXH và của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ còn ít, chưa đầy đủ, nhất là cấp huyện và cơ sở. Bên cạnh đó, chưa có những quy định cụ thể, đầy đủ về cơ chế, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết, trả lời những phát hiện, kiến nghị của MTTQ. Hoạt động phản biện xã hội chủ yếu chỉ là góp ý kiến, kiến nghị về chủ trương, chính sách, chưa đưa ra được nhiều ý kiến ở mức độ chuyên sâu...

Nhiệm kỳ 2019-2024 MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự phối hợp tham gia tích cực của các tổ chức thành viên để tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tập hợp, phản ánh ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt an sinh xã hội; thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; phối hợp tham mưu tổ chức tốt các cuộc đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng và chính quyền với Nhân dân, tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website